18.1 C
Nador
Larbeɛ 22 Mayyu 2024

Muḥemmed Cukri: Zeg Ayt Cicar ɣer Ṭanja.

Ijjen umari d Arifi, ittwassen deg umaḍal amen yekmel s tira-nnes i yura xef tudert-nnes. Aɣrum yeḥfan, d wa d ungal i zi ittwassen aṭṭas Cukri. Yenna x-as umari n umezgun Amarikani tinisi belli netta d “tewrqit tedder tettwaru s leḥriq n yiwdan”.

Tudert n Cukri

Amari-nneɣ ilul deg Ayt Cicar deg useggʷas n 1935, immut di Ṭanja deg useggʷas n 2003. D ijjen umari i yettwassnen s waṭṭas deg umaḍal. Tudert-nnes ad tenneqleb ass i di ɣa ihajer lwacun-nnes zeg Ayt Cicar, ɣer Ṭanja. Deg useggʷas ittwassnen s useggʷas n Buheyyuf. Lwacun-nnes ila irezzu x uleqquz n weɣrum di temdint-a tamaḍlant. Maca dag-s ad isseɛda ẓẓleḍ. Ad x-as tekk din tezli. Baba-s ttuɣa-t akid-sen d aεeffan. D manaya i ɣa naf d neccin neqqar ungalen-nnes, ig ittɛawaden x baba-s.

D netta d ameẓẓyan, idder ayezzim n yiles. Minzi netta d Arifi yus-d ɣer ijjen temdint ssawalen dag-s ɣir Taεrabt i wer ifehhem. Ixdem di lqhawi, izzenz igarruten, imseḥ iherkusen. Wer yejji lxedmet wer tt-iggi d netta d ameẓẓyan, maḥend ad irbeḥ tudert-nnes.
Iraḥ aked Lwacun-nnes ɣer Tiṭṭawin, maca wer das-teɛjib temdint-a, idwel-d ɣer Ṭanja, ad yedder tudert-nnes dag-s. Netta baba-s ɛemmers ma ttuɣa-t akid-s mliḥ. Lebda ittmenɣa akid-s, yenna-as belli d netta ig inɣin uma-s ameẓẓyan Σbdelqader.

Muḥemmed Cukri idder d aεezri, ma ɛemmers imlek. Immut di 2003 s uxenzir i t-ileqfen.

Tira-nnes

Immelqa Muḥemmed Cukri aked ijjen uterras d netta i das-islemden ad iɣer/ ad yari s Teɛrabt. Deg useggʷas n 1956, Cukri iraḥ ɣer Leɛrayec, maḥend ad iɣer din. Ikemmel dag-s ar mani idwel netta d aselmad. Deg useggʷas n 1960, i di ibda ittarin tinfas-nnes, d netta ittɛic tudert-nnes s llilet mani ttuɣa yekkal di lbiran. Aked manaya, ibda igga tiddukla aked waṭṭas n imaraiten, zzag-sen Paul Bowls iddren di Ṭanja i waṭṭas n iseggusa.

D ameggaru-ya i das ɣa issuɣlen ungal-nnes “aɣrum iḥfan” ɣer Teglinzit. Yegga-as i yisem “For bread alone”. Tettwafser di Nnegliz aseggʷas n 1973. Ungal-a wa iwweḍ amaḍal amen yekmel. Maca ɣir ifser udem-nnes n Teɛrabt. Aṭṭas n midden wer dasen-iɛjib bu lḥal. Lmexzen yugi ad t-yejj ad immenz di Lmuɣrib, minzi qqaren ila dag-s ijjen wudem iceyyen n tmurt-a. Ar aseggʷas n 2000, i yiwwḍen midden zemmren ad t-sɣen. Maci d adlis-a i zi ittwassen Cukri waha, maca din aṭṭas n idlisen d wungalen d tenfas ameknaw “akud n izgilen”, “taqiḍunt”, “ssuq ddaxili”. Yettɣima Muḥemmed Cukri d ijjen wudem zeg wudmawen n tsekla ittwarun s Teɛrabt.

Timaynutin

Fser-itt