26.1 C
Nador
Lexmis 30 Mayyu 2024

Muḥa Azɣay Timlullay n useɣdi (2)

Rid ẓummeɣ x ci, ẓummeɣ x limart n tɣufawin. Rid genweɣ x ci, genweɣ s tmlullay n useɣdi.
Azil-inu Tecca-t tayyut necc ɛad ssitimeɣ tfuyt a dd-tenqar x mummu-inu. Ila ssitimeɣ aḍu ad yekssi lxezrat-inu ɣer laggʷaj i yegʷjen, ɣer mani wer ttwiliɣ awraf n laz d ufadi…

Yessiwel-dd ɣer-i ci deg umeẓẓuɣ azelmaḍ yenna-yi-dd: Aha! Sbedd x-ak tiḥaryaḍin uxarres, aqa tudert rid d tyawant, ili d izem ag tarwa n tagant… Ssilyeɣ tiṭṭawin ag yijj n tsejjart ufiɣ-tt tettmiyyal s waḍu, nniɣ-as: mala d cem i ɣer-i dd-yessiwren aqa tagant jjiɣ-am-tt i cem… Ma ilem-inu yezzuyyet ifiran n tfuyt a yellis n tiri…

Jer-ayi-dd necc d taddart n bu tyawant, aɣzar aberkan. Kseɣ tisira maḥend ad zwiɣ iɣzar, sserseɣ surif amzwaru x ucar, izermayi ci iɣḍes deg uxeccab… Ɣeḍseɣ la d necc… Sqerɣ, al ami tessar xaf-i tallest, s uraji d ḥeṭṭu ṭṭfent-ayi temlullay useɣdi…

Zermeɣ ci, sseḍferɣ lxezrat, ttwaliɣ tfawt n lefnar ṭṭerf n taddart n bu tyawant, imɣar deg-i usitem… Aaah! Atiɣ ufiɣ mizi ɣa kseɣ aẓummi n laz d ufadi… Yessiwel-dd ɣer-i ci ɛawed, twalat-a deg umeẓẓuɣ afussi, yenna-yi-dd: kkess aẓummi n useɣdi, ad tecced ad teswed… Rzem tiṭṭawin ad tlemded la d cek leɛyart n tudert..

Timaynutin

Fser-itt