21.1 C
Nador
Ttlat 18 Yunyu 2024

Artista Arifi Amin Ziri, yura: asusem

Asusem
Min ssusmeɣ yujar min ssiwleɣ, din tadukkli jar-aneɣ
Aqqa Mamec i t-ssneɣ:
Asusem icna wer icni,
Icna xmi danɣ-ittejja a nettesla, wer icni xmi zzay-s nettera ɣer ijjen wul iɛemmer. Icna xmi ig ittili jar lxezrat, wer icni xmi ig ittili jar laggʷaj. Asusem ad issemɣar s ijjen mala issɣeḍ, iɣeṭṭel zi jjmaɛet mala tessɣeḍ. Mamec i tzemmer a kid-s teɣmi tudert, izemmer deɣya ad ineɣ.

Asusem d tiɣtet xmi ig ittemɛujjar wawal, d asendef xmi ig iqeṭṭa wawal, izemmer ad yili d tayri izemmer ad yili d aɛeffar, izemmer ad yili d axiyyeq izemmer d yili d aɛayar. Izemmer ad yili d awal izemmer ad yili tacit tesqar. D tawlaft s ubercan d ucemlal niɣ d tira x wafer …
Marra min d-ikkin zeg ususem, iqeṭṭa s ususem.
Amin ziri

Timaynutin

Fser-itt