24.1 C
Nador
Larbeɛ 24 Yulyu 2024

Mirru ya timersaḍ!

Ttɛawaden di min yeɛdun, ttuɣa din ij n temɣart ttuɣa ɣer-s argaz yeqseḥ, mɣar ad yaf εdunt ɣer-s cwayt lefhamat a das-yesdeqmer. Rayent x-as tjiratin, truḥ ɣer tmegzut tεawd-as min din. Tesseqsa-tt tmegzut-nni, tenna-s; ma ɣer-s iḍes yedqel niɣ yefsus?. Terra x-as, tenna-s: xmi dd-ittrewwaḥ yuḥel a das-tegged imedyazen ɣer uzellif wer dd-ittfiqi!

Lexdenni, tewca-s-dd taqebbiḍt n umirru, tessekn-as min das-ɣa tegg. Tenna-s: ssa d tsawent wer yettneḥmiz..

Umi dd-ɣa trewweḥ, tejja-t alami x-as yekka yiḍes, uca teksi-dd taqebbiḍt-nni n umirru teccat-it zeg-s amen tkessi deg yezli:

“Mirru ya timersaḍ
Ilf a yexs ad xafi yedwel d saḍ
Maca ad t rreɣ sadu umessaḍ”

Tkessi deg-s, teccat-it s tqebbiḍt-nni n umirru di tallest.

Rwaḥ ya netta, ttuɣa εad wer x-as yekki yiḍes, yallah yeẓẓel s lweḥlan waha. Lexdenni yekkerd-d akid-s. Yenna-s: “tsalid ddwa-nnem? Iwa ejj a dam-ggeɣ cwayt n ddwa ula d necc”.

Yessuḍes-itt di tassut uca ittadar-dd akids s teɣɣreyt (taɣɣarct), ikessi deg-s:

“Mirru ya timersaḍ
Tileft-a texs ad tedwel d saḍ
Maca necc ad tt rẓeɣ zeg umessaḍ!”

Ittader-dd akids ittader-dd akids, alami tt-yerra wer tzemmer ad tekker!.

Yesmun-itt: Ɛebdelwaḥed ḤENNU

Ɣer ɛawed: A dak-dd-yeqḍu s uḥenneḍ

Timaynutin

Ɛebdelwaḥid
Ɛebdelwaḥid
Abdelouahid Hennu

Fser-itt