21.1 C
Nador
Jjemɛa 21 Yunyu 2024

Minumi kurbata ?

Aṭṭas n twalatin, ttɣimiɣ aked imeddukkal-inu xeddmen di lbanku, ttafeɣ-ten mellen kurbata. Ij n twala, yenna-yi umeddukkel-inu: xmi dd-ttasen yinni ittkuntrulan zi Ddarelbiḍa, lḥajet tamezwarut i umi tterran taynit, d kurbata.
Waxxa txeddmed mliḥ, waxxa teṭṭawed wer tettrused, maca mala wer teggid kurbata, axmi wer teggid walu.

Ij n twala, di tsandikat n yinni ixeddmen di lbanku, wami ttuɣa sɣuyyun ixeddmen x tesɣart-nsen, kksen ḥuma ad adfen ɣer lxedmet bla kurbata. Manaya ttuɣa-t d ij n uxarres ittejja-neɣ a zeg-s nḥada lhimmet i ɣer-s ɣer kurbata.

Maca, minumi teḥla kurbata?

Tban-dd kurbata di tmurt n ikerwaten (Kerwatya), di lqern sbeɛṭac. Ttuɣa timɣarin ttceddant ij n tkettant deg yiri n yergazen-nsent ittraḥen ad ggen girra. Zi ssenni, temmuttey-dd ɛada-nni ɣer tmurt n Fransa, qbel ma ad tedwel kurbata d ij n lḥajet tecneɛ di dduneyt amen tekmel.

Di Lmeɣrib, d iḥewwasen i dd-yiwyen kurbata. Tedwel d ij n warruḍ n ccenɛet. S uyenni i ggin aɣil x ayet bab n ca n lexdayem ḥma a tt-ggen, xsen niɣ kerhen. Maca, s yij n lxezrat nniḍen, ma wer telli d ij n tesɣunt n tussemɣa, d ij n tesɣunt i zi tteqqnen bnadem am weydi ɣer lxedmet, ḥuma a dd-yawey aleqquz n weɣrum? Wah, d manaya i yellan, d manaya i dd-ittbanen. Maɣar min yexsaren i imezdaɣ n lxalij i ixeddmen di tbedɛiyin? Bla kurbata ? Min ɣa iweqɛen qeɛ mala ixeddamen n lbanku ttadfen s warruḍ d amaziɣ ɣer lxedmet? S uqubbu niɣ tabedɛit, aked rreẓẓet niɣ d tcacceyt… Min ɣa iweqɛen mala tufid axeddam n lbanku di Sseḥra s warruḍ-nni nsen azegza, d rreẓẓet-nni tacemlalt? Niɣ tudfed ɣer lbanku di Xnifra, tufid axeddam s uqubbu n tḍuft d aqehwi, aked rreẓẓet d tawraɣt… Lexdenni, d ij n ccenɛet temɣar, minzi tetticced ij n tnettit i lxedmet-nni, wer telli bu d taberranyt x wemkan-nni. Ɛawed, tneṭṭred afus di tmijja i tesmaḍalt (Globalization) i irezzun ad terr amaḍal amen yekmel s yij n wudem… Udem n yinni i yellan sennej… Niɣ inni ittwalan ixf-nsen sennej. Ma inniḍen i yellan s wadday, mala wer mḥin ixf-nsen, ad mḥan tussna-nsen d leɛwayed-nsen d ddin-nsen d tefraz n tudert-nsen, ttɣiman lebda s wadday…
D aya i ittejjan kurbata, d ij n lḥajet tecneɛ, minzi tekka-dd zeg ayt ufella! …

Timaynutin

Ɛebdelwaḥid
Ɛebdelwaḥid
Abdelouahid Hennu

Fser-itt