25.1 C
Nador
Lḥed 23 Yunyu 2024

Min yeɛna Linux?

@ipshel

Linux d ij n usistim n usexdem. am netta am Windows, iOS, Android d macOS. Asistim usexdem, netta d ijj n uprugram lxedmet ness: issawal ik macina, issewjad mimurya i ca n uprugram irezzu ad ibda lxedmet ness.
S min ifsussen: asistim usixdem netta illa d bab n taddart. netta (itkellafen) s marra min ḥdajen prugramat nneγni, d marra min iqerrben γer macina.

Linux aqqa‑t mani ma di dunnect. nzemmer anini, bla Linux wer tilli ddunect mamec ttella rexo. Linux isxeddam marra 500 n supercomputer imezwura ijehden qaɛ. 25 n isiten imezwura di ddunect xeddmen s server n Linux. 96% zi melyun n server i yellan jehden, ssexdamen Linux. Tilifun ni γarek deg ufus, dagess edssass s Linux.

Linux ibaned deg 1991 x ufus n Linus Torvalds. Awarn-as Netta d Richard Stallman smunen lxedmet nssen s tnayen ssufγend Linux/GNU deg 1992. Sminzi Linux wahdess niγ GNU wahdess wallin ca d sistim usexdem. GNU tuγa ixess‑as min γer‑s γer Linux. Linux min γer‑s γer GNU. zeg lexdenni nitni munen. waxxa neqqar Linux waha. Maca qa nettat d Linux/GNU.

Linux

Tasγart n Linux deg umihzwar n isistimen usexdem itt-waggen i Desktop niγ Laptop. ttrah treni aseggas awarni usseggass. sminzi iwdan bdan ttessnen lemmliḥ i dag‑s di Linux. Linux netta batel. wer xaf‑s txellised walu. Wer yelli ca am Windows itehdajan “License”. Linux wer dagess tiffed la ivirussen, la “malware”, wer itabluki, wer tteḥdijid ca kul simana ad tfurmatid.

Linux d tilelli.  Tirelli ness tussa‑dd zi tfilusufit n open source. lḥajet ittilin open source telli tcarrec aked yewdan marra.  malla neksi Windows, ad t‑naf netta ibelleɛ. nzemmer ad t‑nessexdem waha. Wer nzemmer a nẓer lkud ness izi tid-saqqaren. wer nzemmer a dag‑s neɛdel mamec nxes neccin. Ɛawed wer nzemmer ad t‑nefssar aked ḥed nneγni.

Linux lla. tzemmared ad teẓred lkud i zi t‑xedmen. a dag‑s tbedled mamec texsed cek. γer‑k lḥeqq ad zzag‑s tegged min texssed bla ma ad tugʷded zi hedd.
Open source“‑nni yejjit ad yili netta damezwaru di sikuriti. Minzi iwdan marra di dunniyt zemmaren ad ɛedlen Linux mamec xsen. manayani i yejjin iwdan tmunan mahend ad ɛedlen ifayuten  i dag‑s deg usistim.

Tzemmared ad tessahwid Ubuntu i yellan d Linux. ad tessḥarqed di USB. ad zzag‑s txedmed:

Ubuntu: https://ubuntu.com/download/desktop

Mamec γer tesḥarqed di USB: https://ubuntu.com/tutorials/create-a-usb-stick-on-windows#2-requirements

Ɣer ɛawed: Tutlayin n uprugrami: Itxessa ad tebdi s « C »!

Timaynutin

Fser-itt