20.1 C
Nador
Lexmis 30 Mayyu 2024

Tutlayin n uprugrami: Itxessa ad tebdid s ‘C’!

@ipshel

xsseɣ ad lemdeɣ aprugrami maca wer ssineγ man tutlayt /lluɣa i ɣa yexdareɣ. ḥedd yeqqar-ayi lmed HTML, ḥedd Java. Neccin assa ad ak‑nini maɣar ixessak at tabdid s C.

C [ssi] d ijen tutlayt n uprogrami i dd‑ydeḥren deg ussegʷass n 1972 x uffus n Dennis Ritchie. C tussa‑dd ḥima ad zzag‑s xedmen ca n iprugramen i ttuɣa ḥdajen gi Uniks  (Unix d ijjen usistem ussexdem. Cnaw Windows, Android…). Senni tedwel C nettat i zi tteprugraman isistimen ussexdem i dd‑yusin awarni Unix. Linux d Windows NT

Maca ittɣima ussaqsi. Mayemi ɣa lemdeɣ nec C?

1. C d ijen tutlayt tamelwasut.

Qbel i C, tuttlayin n uprugrami ttuɣa-tent qesḥent a dasent yafḥem bnadem “Low-level”. sminzi ttwaxedment i macina kter min ttwaxedment i bnadem. u lweqt-a i di nella ɣer‑neɣ attas n tutlayin “High-Level” . iyellan tqarreb ɣer wawal n bnadem kter zi wawal n macina. suyni C tussa‑dd jer‑asent. ifehmas bnedem, iffehem la min tetteg macina.

2. Wer tzemmared at tebnid axxam bla dssas.

Hima ad tlemded Java niɣ C++ ameni mɛayna waha, teqqseh. maca mala tebdid s C marra tutlayin neɣnit a dac‑dd‑assent yehwen array nsent. C nettat d ddsas n uprugrami. almad-ness isseḥwan xak almad n ca neɣnit.

3. C tefsuss.

Xmi i dd‑nettas ɣa umhizwar n tutlayin n uprugrami. lebda nettat C tettilli zi tmezwura di lista. maca xmi nessawal x lefsasset. wer din la d ict tefsuss x C.

4. C ttella, mani mma.

Wer din bu ca n macina iliktrunik wer texdim s C. Nnibira i ɣer‑k di kuzina. ttilifun i ɣer‑k deg uffus. Ṭṭumubin i tnedhed. D ca nneɣni ɛad. Marra tina ḥima ad tent‑teprugramid. Yeɛya ma ad trewled, ac‑teḍfer ac‑teḍfer C. sminzi xmi nttaweḍ ɣer iliktrunik (Electronic). wer din hed izzemmar-as i C.

C d yemma‑tsent n tutlayin n uprgurami. wer ttiffed mana xir zeg uḥssin ness.

Ɣer ɛawed : Manaya ɣa teḥḍid mala tesɣid Laptop

Timaynutin

Fser-itt