25.1 C
Nador
Lḥed 23 Yunyu 2024

TAG

Tatiknulujit

Tababat n uprugram aṭumik Apakistani Abdul kadir khan, immut di 10 ktuber 2021.

Amussnaw Apakistani n aṭumika, immut awarni umi t‑iwyen ɣer seppiṭar x lehlak n tarut. Abdul kadir khan i immuten x 85 issegusa, ucin-as ccan n...

“Asqer” niɣ xmi tteggen iḥudriyen imelqan n lḥub s yezlan

Ttemsebḍant tseqqar i tettḥuz temɣart zeg wemkan ɣer wenniḍen. Aṭṭas n tqebbal ɣer Imaziɣen tticcen ij n tlelli d tameqqrant i temɣart ad tegg...

Min yeɛna Linux?

@ipshelLinux d ij n usistim n usexdem. am netta am Windows, iOS, Android d macOS. Asistim usexdem, netta d ijj n uprugram lxedmet ness:...

Tutlayin n uprugrami: Itxessa ad tebdid s ‘C’!

@ipshelxsseɣ ad lemdeɣ aprugrami maca wer ssineγ man tutlayt /lluɣa i ɣa yexdareɣ. ḥedd yeqqar-ayi lmed HTML, ḥedd Java. Neccin assa ad ak‑nini maɣar...

Tamaziɣt d yayt bab-nnes

Yura-t: Mimun Amsebrid Tamaziɣt teqqen ict n tɣuni tẓeyyer aṭṭas ɣar tudert n Imaziɣen n yiḍennaṭ, s tefras-nnes ittwassen: tudert n tfellaḥt (tikarza, timeyra,...

Layzer: Aqesses n tfawt yeḥkem dduniyt.

Aqqa-t di 60 n iseggusa, 16 Mayyu 1960, tettwag tfawt n llayzer tamzwarut. Yercem beddu n ijjen wakud d amaynu, ass-a wer nzemmer ad...

Timaynutin