22.1 C
Nador
Ttlat 28 Mayyu 2024

Min tenna Wikipedia X Naser Zzefzafi?

Naser Zzefzafi (isem n Zzefzafi ikk-dd zeg « Azefzaf ») ilul netta di 04 nufember 1979 di Lḥusima (Arrif), d ijjen umeɣnas d asertan d Arifi.  

Zi kṭuber 2016 d netta icrek deg unhezzi n tmeskanin, niɣ anhezzi agdudan n Arrif, mani ttuɣa ittetter ad tif tudert tasusyukunumit n Arrif. Deg Wabril n 2021, yenna-dd, amen ɛad netta ittwaḥebbes di leḥbes n Ṭanja, ila wer ixes ɛad ad yili d ameɣar n Unhezzi n Arrif.  

Tabyugrafit

Ixelq Naser Zzefzafi gi Lḥusima di Arrif, deg yeẓẓelmeḍ n Lmuɣrib. Yemma-s tegma-dd di Lḥusima, tettwaḥsab d Taweryaɣelt. Baba-s netta zeg Izefzafen, ijjen ddcar d ameẓẓyan n Ayt Weryaɣel, taqbilt i zi dd-iqqers ula d Mulay Muḥend.

Zzefzafi d mmi-s n ijjen twacunt d tameɣnast. Baba-s ameqqran ila yella d awzir n daxel n « tegduda n Arrif » mani ɛziz-s, nɣin-t deg useggʷas n 1978 ṭṭerf i Leɛrayec, d netta ila yellan d amessugur n kabini n Mulay Muḥend. Baba-s ila yella ula d netta d ameɣnas deg umulli umi qqaren tamunt tanamurt n tedwas tigdudanin UNFP. Zi senni i idewlen d tamunt tasusyalt n tedwas tigdudanin USFP. Mani i zzag-s i yeffeɣ wami yudef umulli-ya di Lḥukuma. Naser Zzefzafi ila yella ula d ameɣnas deg unhezzi n 20 Brayer di Lḥusima di tmeskanin n 2011.

Tameskant

Icrek Naser Zzefzafi di tmeskanin i iḍfaren lmewt n Muḥsin Fikri, asebbab n yiselman, mmi-s n 31 n yiseggʷasen, i ttuɣa iḥeryen ar lmewt deg ijjen ukamyyu n wefraḍ di 28 Kṭuber 2016. Deg ijjen wemsawal i yewca i usit Aspanyu El Español di Yennayer 2017, yenna : « Iqqim dag-neɣ min das-imsaren amenni : mala neqqim nesseɣḍ ass-a, ataf aya ad iqqim isiɣa. Ha mayemmi i daneɣ-ixess a neffeɣ maḥend a nesbedd manaya ». Zi Kṭuber 2016, d unhezzi wer irri ḍar ɣer deffer, qqimen tteffɣen deg izubaq n Lḥusima di min das-dd-yunuḍen, maca ula di Nnaḍur d Berkan.

Nabil Ahemjiq d Naser zzefzafi

Anhezzi-ya yudef deg ijjen kurba d tasertant zeg wabril n 2017, di twalat tamezwarut Arbaṭ ad tettahem anhezzi Arifi ila ittmeyyal ɣer uzarug, ɛawed ssegguren-tt-id zi Lxarij, maca Zzefzafi zi lebda ila inekker ddegg-a n ttuhmat mani netta ila iqqar lebda ixess ad neɛmen s tutriwin n unhezzi n Arrif.

Ass n 26 May 2017, deg ijjen tẓallit n jjemɛa, di tmezgida n Muḥemmed Lxamis di Lḥusima, Naser Zzefzafi ad ikker aked lefqih wami ttuɣa ittẓalla. Xenni yeṭṭef awal ibda ikritika lefqih-nni ila isxeddam ddin maḥend ad yegg ijjen yinaw d asertan ; ad zzag-s yexdem lmexzen ». Deg wass-nni s ixef-nnes, Lwakil yerẓem ijjen lankiṭ di Lḥusima, mani ila xsen ad ṭṭfen Naser Zzefzafi.

zi tmeskanin n Arrif

Asbeddi

Sbedden Naser Zzefzafi zi Lpulis, tuffut n 29 May 2017 minzi « iḥada laman n daxel n ddewla » , weyyen-tt deg wass-nni s ixef-nnes ɣer Ddarlbiḍa deg uraqq n usira anamur n upulis azerfan. Mamec i t-ttahmen ila netta « igga tiɛenkraf zzat i tẓallit n jjemɛa d uhuddi x lɛibada ». Aked manaya, yettwattahem ila « iḥada laman n daxel n ddewla » d « texuwna ».

Di 05 abril 2019, Naser Zzefzafi wcin-as 20 iseggusa n leḥbes aked 41 nniḍen n imeɣnas isertanen.

Awerni i usbeddi

Deg ijjen audio dag-s kṭer zi tseɛɛet i ttuɣa i ittwafsaren ass n 31 Kṭuber 2019 x traccwin tinamunin, Naser Zzefzafi yenna-dd ila yekkes lwala’-nnes i ujellid d mamec ismeḥ di ljinsiya tameɣrabit. Yenna « Nefser-dd x teɣtast-nneɣ maḥend a nesmeḥ di ljinsiya, a nekkes ifilan n lwala’, min negga ammu maci yus-dd amenni waha, maca ɣer-s min xef ibedd ». Mamec issreɣ tifawin x umeyyek itteggen maḥend ad sɛerqen Irifiyen, d ẓẓeyyar i yettwaggen x Arrif.  

Amsuruf aɛeffan

Di 11 Yulyuz 2017, ijjen uvidyu mani i dd-ittban uzgen n Naser Zzefzafi d aɛeryan, ttbanent-idd ca n teyyita x arrimet-nnes merra, yebda ubidyu-ya iggur deg internet qbel ma ad ittwamḥa. Qqaren aqqa ittwaweddeb deg wammas n leḥbes di Ɛukaca, di Ddarlbiḍa.   

Naser Zefzafi d Nabil Ahemjiq

Deg ijjen audio ittwafsaren ass n 31 Kṭuber 2019 x ijjen usit d Arifi, yessiwel-dd Naser Zzefzafi x min x-as ikkin d aweddeb di leḥbes. Idettet ila ttuɣa yruḥ d tiqebbart zegga semḥen inekraf di ljinsiya tameɣrabit : « Ggin akid-neɣ ijjen umsuruf d aɛeffan bezzaf : aweddeb ». D aya i yenna. Mamec i dd-issiwel x mamec i yeggin ar ami i t-ṭṭfen, mamec inna ila qa ttuɣa weddben-t nican. sɣeḍlen zi tfizikt-nnes, ggin x-as bezzez maḥend ad yini « ɛaca lmalik », mamec x-as ttɛeddan s usikes : « wami i dd-redfen x taddart, reddjen tawwurt, reklen-ayi, wtin-ayi, skussfen xaf-i. Ggin-ayi di tmurt, kksen-ayi arruḍ, ssufɣen-dd … Ablul-nnsen, bdan ttbeccacen-dd xaf-i, x uɣembub-inu d arrimet-inu amen tekmel, nnan-ayi ad iniɣ ɛaca lmalik, a mmis n lqeḥba ». D aya i yenna qbel ma ad yerni : « nɛedden xaf-i s usikes… Kerfen-ayi ifassen awerni i weɛrur, ssehwan sserwal, ssidfen dag-i ijjen umeɛraḍ. Ijjen zzag-s yessufeɣ-dd qaɛ ablul-nnes, ibda yettḥekka-t x wudem-inu… Ca n tmeslayin wer zemmreɣ ad tent-iniɣ. Mayemmi ? ḥuma wer sserɛibeɣ iwdan… Timeslayin d tinefsiyin i dayi-yejjin ad ssiwleɣ x ddegg-a n tmeslayin. Mama ikker ad sswileɣ x uweddeb i dayi-yeggin, ɛemmers ad saliɣ ! ».

Aya immeksi-dd zi Wikipédia n Tefransist.

Timaynutin

Fser-itt