24.1 C
Nador
Lḥed 23 Yunyu 2024

Maysa Salama Nnaji, tɛan-as i Benkiran!

Awarn i umi yegga Benkiran imi di Maysa Salama Nnaji, di tesɣimit tanamurt n ukabar PJD ass n ssebt i yeɛdun, terra-dd x-as Maysa s yij n tzemmemt di facebook, tenna-s: Raja-yi-dd, a dd-dewleɣ zi baba i ɣer nwejweɣ, uca a ɣer-k dd-geffḍeɣ, a dak-mmleɣ minxef trezzud!

Amenni nnit, iḍennaḍ n lḥedd, teffeɣ-dd Maysa s yij ubidyu, teslil dag-s Benkiran. Maysa i ttuɣa dd-ittbanen tekɛa, tessehwa-dd acewwaf x yij uɣezdis, tebda awal-nnes s yisem n Benkiran, am ccɣel tettnakad-it, tenna-as: “Benkiran! aqqa-c d ta d taneggarut i di x-ak ɣa ssiwleɣ, walli umi i zeg-k uḥleɣ, niɣ umi i c-mellen imeɣrabiyen waha, maca xseɣ a dac-iniɣ aqa tfeḍḍid, tsalid, truḥed dag-s, illa tugid a zeg-s tneɛmed”.

Terni Maysa tenna-s: iḍennaḍt teffɣed-dd tekkʷred-ayi, tessiwled dag-i, maca necc wer lliɣ ca d Fuad Ɛali Lhimma i wer dak-dd-itterrin lexber, niɣ d Ilyas Lɛumari i ttuɣa wer yessinen a x-ak dd-yerr, niɣ d Cabaṭ i ttuɣ dd-ihekkʷan yesfurtuq am cekk, niɣ d Axnuc i ttuɣa yeccaten ṭṭemm ittrajan ad teɛdu lmujet, lexxu tewḍid-dd di yelli-s n wegdud, wer das-tzemmred, akeccud i ɣa tesseɛqred, d wenni i c-ɣa-yesḍerɣlen…”

Maysa, deg ubidyu-ya, ittban ila tgeffeḍ-dd ɣer-s nican amen ttuɣa tenna di tzemmemt-nnes. Tebda-as-dd zi manis i dd-yebda d manis i dd-yeffeɣ, d mamec yegga alami yiweḍ, d merra iẓembiḍen i yegga, d ixentrisen i di yeɛjen… Tudef dag-s s lmeɛqul! Tenna-s: cekk di temẓi-nnec ttuɣa teffɣed abrid, teqqared-t s uqemmum-nnec. waɛliha tjebd-as-dd ḍḍwasa-nnes aked umussu n tmeslemt, tenna-s aqa cekk ttuɣa-cekk d acekkam d axbarji, aqa Muṭiɛ xmi i ttuɣa c-ittwala tudfed-dd, yeqqar-asen: aqqa-wem acekkam yudef-dd! amen das tenna ɛawed aqa d netta d lesbab i zi yudef ccix asalafi i umi qqaren CCadli ɣer lḥebs, d netta i t-yezzenzen. Terni tkemmel-as-dd s tebrat i yura ɣer Dris Lbesri, ittetter zag-s ḥuma a zeg-sen yeqbel ad ilin d lḥizeb.

Maysa tewsef Benkiran s “lebbandi” d “lmunafiq”… Minzi zegga i dd-yuley ɣer leḥkam x weɛrur n 20 febrayer, wer yezmir ad ibedd deg wudem n lfasad. Yeqqar i wegdud aqa ttamasiḥ d lɛafarit wer day-ttejjin, amen wer yessin ḥedd min ɛnan ttamasiḥ-nni d lɛafarit.

Lḥasul Maysa, tɛan-as mliḥ… wer tejji min wer das-tenni.. ɣer uneggaru tenna-s: ruḥ s sebɛ melyun-nni i dac-yewca ujellid, aggʷej-aneɣ ewc i BuraBura niɣ i Lmaldif, ḥadar a zeg-k nehna!…

Maca aseqsi i dd-ittemrusan, min ɣa yegg Benkiran? Ma a tt-yesseɣley, ad yewwet ṭṭemm? Niɣ ɛad afilm ad yeqqim ixeddem, a nẓer ca n isinaryuten nneɣni?…

Timaynutin

Ɛebdelwaḥid
Ɛebdelwaḥid
Abdelouahid Hennu

Fser-itt