25.1 C
Nador
Lḥed 23 Yunyu 2024

Ma Lḥirak n Arrif igga imxumbal i Ijurnalisten?

Di beddu n wuḍuf n imeɣnas Lḥirak n Arrif, ttuɣa zzag-sen ca n iḥudriyyen tteggen live. Aṭṭas n tmesmunin n tseqqar n wemdan, ɛeyybent x Lmexzen aḥebbes-nnsen. Kul twalat ila tettrent zzag-s ad d-irxu i ineɣmasen-a. Ijjen zzag-sen d Muḥemmed Lasriḥi, ig ixedmen deg waṭṭas n isiten di Arrif. Lmexzen n Lmuɣrib iqqar ila iḥudriyyen-a wer nzemmar ad ten-neḥseb d ijurnalisten minzi wer ɣer-sen bu nnekwet n jjurnalizem. Waxxa amenni timesmunin n tseqqar n wemdan qqarent maci uɣil aneɣmas wer ɣer-s bu nnekwet uca wer t-nḥesseb ca amenni. Maca awerni i Lḥirak n Arrif, abarru n ijurnalisten ttwaṭṭfen, ina qqaren ila ttwaṭṭfen minzi ttuɣa ttbeddan aked Lḥirak n Arrif.

Ḥamid Lmehdawi, ttuɣa ixes ad d-issidef ddebaba qqaɛ !

Lerifain.fr

Ḥamid Lmehdawi, la d netta ttuɣa ittmunistyar aṭṭas s usit-nnes “Badil.info”. Abarru d ineqqisen ḥman i ttuɣa dag-s ifesser. Zeg isiten ig iggin amsawar aked Naser Zzefzafi. Mamec ttuɣa yettwassen s ibidyuten-nnes ig ittekritikan, ttakkʷaden aṭṭas n tmeẓra x YouTube.

Ijjen ulaɣi yusa-as-d zeg ijjen n nnemra d taxarijit, ad as-tbeddel tudert-nnes. Wanita i das-d-ilaɣan igga ixef-nnes belli ixes ad d-issidef ca n ddebbaba ? (ammu). X manaya ad ittwaṭṭef Lmehdawi di tecli n 20 Yulyuz di Biyya. Nnan-as mayemmi wer teɛlimed s wanita. Ttuhmet-a ta isseɛda x-as Lmehdawi tlata n iseggusa. Imeɣnas qqaren qa uḍuf n Lmehdawi, ttuɣa-t alaḥsab array-nnes ig ittic di tmeslayin ittemsaren di Lmuɣrib.

Ɛumar Rraḍi: zi Twitter ɣer Ɛukaca.

Ɛumar Radi
Tteswirt n Reuters

Zi lebda Ɛumar Rraḍi d ijjen ujurnalist ig ittmunistyaren. Ittwassen aṭṭas aked wami yufa llista n yismawen ig istafden s ca n tmura s ijjen watig yerxes aṭṭas. Manaya ittwassen di lmidya s ḍḍussi n “ixeddamen n ddewla”. Maca ḥa iqerreb ɣer Lḥirak n Arrif, manaya ijbed-d x-as aṭṭas n imxumbal, amezwaru-nnsen wami yura ijjen ttedwina x Twitter, alaḥsab lḥukem n lmeḥkama x inecraf n Arrif. Ttedwina-ya ad as-d-tettawi ttuhmet n “aɣḍal n wawal i ibeṭṭuyen”. Aya wcin x-as rebɛa iyuren uylen. Rraḍi zegga imswiza aked Amnesty Internationale x ijjen uprugram n tuccekma, ittwaggen di ttilifun-nnes. Ufin ila s tidet aprugram-a qa-t di ttilifun-nnes. Alaḥsab mayen tenna Amnesty deg usiweḍ-nnes. Manaya ad d-ijbed ijjen umseksi d ameqqran jar Lmexzen d Amnesty. Zi senni Ɛumar ad ittwaḍfar x temɛawant n tuccekma, awern-as ad yadef ɣer leḥbes x ttuhmet n “ttaɛeddu asiksi”.

Hajar Rrisuni, la d nettat tettwaṭṭef x Lḥirak ?

Amek yettwassen ila Hajar Rrisuni ggin-as ssibbet n weɣḍal i uɛeddis ɣer berra i lqanun maḥend ad tettwaṭṭef. Xelli midden qqaren ila qa manaya wer lli nican, nettat tettwekkad ila wer teɣḍil bu aɛeddis. Ggin-as ttist s bezzez x-as, ɣer umeggaru, ssidfent netta d unexḍab-nnes ɣer leḥbes. Tekker x-as arrwina, ar mani i x-as d-iɛfu ugellid. Rrisuni deg umsawal i tegga aked Humanité tenna belli nettat rrin x-as lḥar minzi ttuɣa tettari x Lḥirak n Arrif deg uɣemmis i di txeddem. Aked manaya tenna ila xsen ad zzag-s wten lwacun-nnes i wer illin mliḥ aked Lmexzen.

Hi Tufiq Buɛecrin, mamec-as ?

Buɛecrin

Waxxa yettban-d ila asbeddi n Tufiq Buɛecrin iqqen ɣer “ttaɛeddu asiksi”. Ula kṭer awerni umi zzag-s ccetkant ca n tjurnalistin xeddment akid-s. Maca din wi itteqqnen asbeddi-nnes aked tira n jjurnal ttuɣa isseggur. Minzi axbar Lyum, netta zi jjurnalat yudrusen i ttuɣa wer d-ihekkʷin ca x Lḥirak n Arrif. Mamec ttuɣa smutuyen-dd tidet amek tella. Naser Zzefzafi wer das-iɛjib bu lḥal i ṭṭfen Tufid Buɛecrin. Yura-d zi leḥbes-nnes ijjen tebrat isqad-itt i Buɛecrin, inna-d dag-s: “waxxa ḥekmen x-ak s lḥukem-a iqesḥen, maca ad teqqimed d azamul n tɣemsa tameɣrabit tilellit”. S manaya yettɣima din ccek ɣer waṭṭas n tmesmunin n tseqqar n wemdan ila uḍuf n Buɛecrin iqqen ɣer stilu-nnes.

Suliman Rrisuni, uḍuf x “ttaɛeddu asiksi” niɣ x ca n ḥajet nniḍen

Ttuhmet n “ttaɛeddu asiksi” teḍfar tlata n ijurnalisten di Lmuɣrib yettwaṭṭfen amenɛad. Ijjen zzag-sen d Suliman Rrisuni, maca x ijjen uḥenjir iccetka zzag-s d ahumusiksi. Rrisuni la d netta yettwassen s wartiklen-nnes iqqsen. Mamec netta ixeddem deg uɣemmis n “axbar Lyum” i zzag-s yettwaṭṭfen tlata n ijurnalisten. Tayyawet-nnes Hajar d tamezwarut d umeqqran n tira; Tufiq Buɛecrin akid-sen. X manaya imeɣnas n tseqqar n wemdan ttcekkan ila lmexzen ad yili irra lḥar x jjurnal-a wa. Ad yili aḍfar i dasen-ggin i Ijurnalisten iqqen ɣer tira-nnsen maci x “ttaɛeddu asiksi”.

Lmeɛṭi Munjib, d aslili n ttmenyat?

Munjib

Deg ussan-a imeggura teḍfar nniyaba Lmeɛṭi Munjib d lwacun-nnes s ttuhmet n “uslili n ttmenyat”. Munjib awern-as issefhem midden deg ijjen ttedwina ila manaya d ḍḍusi d “aqdim, yexwa”. Amek inna netta, yerni iwekked belli jjurnalat i yudsen i lmexzen ttɛeddan x-as, ttarin-d x-as ixarriqen d icettiḥen. S manaya, yegga ad yadef x tikkest x macca maḥend ad sbedden manaya.

Lmeɛṭi Munjib netta d ajurnalist, d aselmad di tesdawit. Yeqqar ila qa tira-nnes i das-itteggen imxumbal, mamec iwekked ila umi ig ittekritika lmexzen, irezzu tadimukrasit, d tlelli aked ubeddi-nnes aked inecraf n Arrif d manaya i yejjin Lmexzen ad t-yeḍfar.

Γer ɛawed: Ajurnalist di Lmeɣrib jer iɣendan n tmenna n tidet, d ttuhmet n ukerfes x tḥenjirin!

Timaynutin

Fser-itt