26.1 C
Nador
Lexmis 30 Mayyu 2024

Lmuɣrib aqqa-t ɣir iḥeṭṭa.. Fransa tbelleɛ 22 n tmezgidawin n tɣuri

tala: Lepraisien

Tiweḍ ad tbelleɛ Fransa 22 n tmezgidawin n tɣuri deg waṭṭas n tneddam minzi Kuruna yudef dag-sent. Yenna Jean-Michel Blanquer, awzir n usegmi Afransis belli 22 n tmezgidiwn, 12 zzag-sent aqqa-yent x ucal n Fransa d 10 di tegzirt n la Réunion. Aqqa bellɛent tiwwura-nnsent minzi ufin dag-sent deg imeḥḍaren-nnsent niɣ deg ixeddamen d iselmaden i dag-sent ixeddmen abirus n Kuruna.
Yenna awzir, deg umsawal i yegga tuffut-a n jjemɛa (04/09) i ttelfaza tafransist Europe1. Belli ufin Kuruna di tmezgidiawin n Paris, Lyon, Marseille d Amiens.

Jean-Michel waxxa amenni iwekked ila qa 22 n tmezgdiwin-nni ibellɛent waxxa amenni ttɣimant drus mala nesmqudda-tent aked 60 alef n tmezgidiwin ig illan di Fransa, ig ikessin ca n 12 Melyun n umeḥḍar d Afransis.
Fransa, tzemmem iḍennaḍ ca n sebɛa alaf n iwdan i yuḍnen s Kuruna. Manaya ittejja dag-sen amnus.

Lmuɣrib ula netta yeggur ad yirẓem timezgidawin zegga belleɛent zi 13 Mares i yeɛdan. Azgen ameqqran n lwalidin ixḍaren ad sekken tarwa-nnsen ad raḥen ad ɣren di tmezgidawin. Waxxa amenni qa aqqa-yen ɛessen wer ttuqiɛ ca n tkatastruft. D manaya i tenna ula d tmesmunt tamaḍlant n seḥḥet ig iwcin array-nnes di manaya tenna belli timura wer iqeddent ca ḥsen wer ttriḥen ca imeḥdaren-nnsent ad ɣren di tmezgidawin.

Timaynutin

Fser-itt