21.1 C
Nador
Jjemɛa 21 Yunyu 2024

Lḥusima: Nawal zi Ayt Ɛebdellah tehlek aṭṭas

leRifain

Yelli-s n Ayt Ɛebdellah d taḥenjirt d tameẓẓyant ɣar-s 14 n yiseggʷusa day-s ijj n lehlak iqseḥ aṭṭas isɣim-itt ɣar tmurt war tzemmar ad tugur ula ad tenhezz tedwel x-as tudart d ṭṭlam, la d tiɣri-nnes tesbedd-itt.

S-uya, wnni niɣ tenni izemmaren ad as-issiɣ fus ad ilaɣa ɣar numru-ya:

+212650787006

Ad issen ktar x lehlak n uletma-tneɣ Nawal

Timaynutin

Fser-itt