25.1 C
Nador
Lḥed 23 Yunyu 2024

Lɛutmani deg iraqen n wemsawaḍ anamun: “Aseggas ambarki!”

Saɛd ddin Lɛutmani

Le Rifain

Ibedd umeqqran n lḥukuma n Lmeɣrib, Seɛd ddin Lɛutmani, ɣer wadaf n useggas amaynu amaziɣ 2971. Manaya s yij n tnayen n tzemmemin yura-tent di leḥsab-nnes deg iraqen n wemsawaḍ anamun.

Di tzemmemt i dd-yessers Lɛutmani di twitter, yenḍer-dd bandu n tmezɣa, sennej nnes, yura-dd s taɛrabt, adu taɛrabt, yura-dd s tmaziɣt. D manaya i dd-yusin di tzemmemt: “Aseggas amaynu amaziɣ ambarki”, yura-tt s usekkil aɛrab d usekkil n tfinaɣ.

https://twitter.com/Elotmanisaad/status/1348744728628572161

Di leḥsab-nnes di facebook, yura Lɛutmani tazemmemt d tenni s yexf-nnes i yura di twitter, iberrk deg-s adaf n useggas amaynu amaziɣ. Maca zegga i ttuɣa dd-yessers bandu amaziɣ, yekkes-it, ibeddel-it s yij n tteswirt nniḍen deg-s: 2971 tura s tira gedrent, adu-nnes deg-s: aseggas amaziɣ amaynu ambarki, s teɛrabt d tfinaɣ.

Ittɣima usurif-a n uberrek n wadaf n useggas amaziɣ amaynu, d azuzzer n yiɣɣed x tiṭṭawin n imaziɣen di Lmeɣrib, i ittrajan ɣer ddewla ad tegg ass n 13 yennayer d ij n fijṭa d tunsibt, d ij n wass n rraḥet i yinni ixeddmen.

Timaynutin

Fser-itt