25.1 C
Nador
Lḥed 23 Yunyu 2024

Isuḥufiyen n rrwa! Xmi yessuruf usuḥufi tidet ḥuma ad yecḍeḥ aked tmuzikt n lmexzen.

Ɛebdelwaḥed ḤENNU

Mala ttuɣa asaḥafi lxedmet-nnes tebna x wesmuni n lexburat, awarn i xmi ten-ɣa yessekk di buseyyar n tidet, ḥuma ad yezwi min yellan nican zi min yellan d axarriq… Nettaf dinni ijjen weklasi n isuḥufiyen wer ten yecqi ad inin tidet niɣ d axerriq, a dd-asen aked wenni yettwaḍelmen, niɣ aked wenni iḍelmen, aked wenni i yukren niɣ aked wenni i yettwakren… Isuḥufiyen-a aqqa-ten lebda aked uɣezdis n min yessefraḥen tinɣi i zi tteṭṭḍen, niɣ min dd-ittasen aked tẓewḍa i zi ssisinen.

Di tnayen-a n ssimanat, dinni tnayen n imedyaten, a ɣer-sen nbedd. Amedya amezwaru, netta d tawwurt n wemseksi i yerẓem wenni i umi qqaren Reḍwan Rremḍani, i yellan d asaḥafi di Med radeo, ibedd-dd aked uɣezdis-nnes wenni i umi qqaren Yunes Dafqir, i yellan d asaḥafi deg ujurnal n “L’aḥdat Lmeɣribiya”. tawwurt-a n wemseksi, reẓmen-tt di facebook x imselmden n Lmeɣrib, xsen a x-asen sserbun ddqel n hekkʷu d weṭṭu i yegga uselmed di tmurt n Lmuɣrib.

Rremḍani d Dafqir, wer wcin ula d taneqqiḍt n lweqt-nsen ḥuma ad bedden nican ɣer min yessehruran aselmed di tmurt-a. Sxensen i useqsi i yeqqaren: Wi ɣer yella lefḍel bac tarwa n wegdud ad qqimen d iqubbaniyen? Aseqsi-ya mala xebcen cwayt x iẓewran, ad awḍen ɣer tidet i yeqqaren belli ddewla i wer di yelli lḥeqq d tidet d tlelli, i wer itticcen tiseqqar i wegdud, ddewla i di ttɛicen yinni i ɣer yella wagla waha, inni iẓelḍen rennin mɣar min ttallɣen di ẓẓelḍ… ddewla am ta, wer tezmir ad tegg ijjen uselmed iqad, bac wer dd-tessiliy inni i kid-s ɣa yeṭṭfen acbar, a das-inin ammu rid ammu.

Da, bac ad temmelz mliḥ tɛejjajt x lxezrat n ddewla ɣer imselmden d uselmed amen yekmel, nettɛaqqab ɣer yinaw n 84 n Ḥasan wiss 2, awarn i tɣuyya i yekkren deg waṭṭas n tneddam, zeg-sent Nnaḍur. Ḥasan wiss 2 iɛan awal mliḥ i yemselmden d imeḥḍaren. yenna-sen: aqa zeg-wem i yiɣla lɛic. Manaya ttuɣa-t am tfawt tazegzawt ḥuma ad yugur wazzerg n uselmed ɣer tmenziwt. Alami dewlen yewdan i yessɣaran tarwa-nsen s tenɛacin ttawḍen jer 70% d 80%, ɛla ḥsab ijjen tɣuri i yegga ujurnal afransis “Le monde” aseggʷas n 2016, tɣuri-ya i ittwalan belli mala isiɣi ammu ccɣel, aselmed ad yili merra s tenɛacin di Lmeɣrib, awarn i umi kter zi 200 n sekwilat i ibellɛen tiwura-nsent zi 2008 al 2016. Manaya yesskan-it wawal i yenna arrays n lḥukuma aqdim, Benkiran, umi yenna belli tiweḍ-dd lweqt bac ddewla ad teksi fus-nnes x sseḥḥet d uselmed.

Nettɛaqqab ɛawed ɣer yinaw n Ḥasan wiss 2 di 84, umi i yenna: “Kenniw imselmden, d kenniw i ittamaren imeḥḍaren, tessufuɣem-ten ɣer ccwareɛ ad sɣuyyen. Aqa ssa d usawen, a x-awen yettwaṭebbeq lqanun…”. Awal-a yesskan illa imselmden ad ilin arendad i iqemmumen n tezwijin i ten-dd ɣa yessehwan zeg yijjen temkant i di ten-ittweqqer wegdud, ɣer yijjen temkan i di ɣa ttwaseɛqaren, i di ɣa ilin d walu!.

S uya, yedwel wenni i ttuɣa yeslemmaden tarwa n wegdud, wenni i ttuɣa yemɣaren di tiṭṭawin-nnes, yedwel d ijjen uterras qqaren x-as tiḥuja, d ijjen uterras ẓẓun x-as ttsawar d tiɛeffanin deg walli amunan n wegdud, bac wer ɣer-s ittili jjehd-nni n usegmi d usili n wegdud i irezzun x tseqqar, i irezzun x tidet. rnin ssufɣen-dd aṭṭas n tmessektitin i zi sfuhartan imeḥḍaren i di yella ssḍeɛ, alami tedwel sekwila tameɣrabit d ijjen wazzerg n umenɣi jer umeḥḍar d wemselmed-nnes.

Tidet am ta, wer rezzun ca yisuḥufiyen n rrwa a x-as dd-rzun, nitni rezzun ad wten deg wallun, ad ceḍḥen arendad i tmuzikt i das-itteɛjiben i lmexzen, bac ad qqimen lebda ssisinen zi tẓewḍa manis nnumen asisen.

Amedya nniḍen n isuḥufiyen i icemmzen i lmexzen mani irezzu ḥuma a x-asen yerḍa, netta d Yuseb Belhisi, awarn i umi i dd-yessij s yijjen tzemmemt yeccat deg-s di baba-s n Naser Zzefzafi, yeqqar deg-s belli wer yexs ca mmi-s a dd-yeffeɣ zi lḥebs, belli dinni awarn-as jjwayeh d tiɛdawin n tmurt-nneɣ, ssexdamen-t….

Yusef Belhisi, wer ikellef bu yexf-nnes ad yexzar abeɛda minxef yudef Naser d inekraf nneɣnit ɣer lḥebs. Inekraf i ttuɣa yesɣuyyun x tseqqar-nsen di lxedmet d teɣri d seppiṭar i di ɣa ggen ddwa… ttwabbẓen di lḥebs, ttwaɛeddben, ḥekmen x-asen s 20 n iseggʷusa n lḥebsa, bḍan-ten x leḥbasat n Lmeɣrib… Manaya merra wer t-yeẓri Belhisi, amen wer yeẓri ca 20 n wussan n tikkest x macca d wadan yexwan, izemmar melmi ma ad yemmet ca n unekraf zeg inekraf-a i yekksen x macca… Manaya wer t-yecqi, yecqa-t illa ad yinni aqa Ḥmed Zzefzafi i yellan d awessar, i umi ḥebbsen mmi-s amen wer yeggi la s ufus la s uḍar, aqa wer yexs ca mmi-s a dd-yeffeɣ zi lḥebs, minzi ssexdamen-t ca n jjwayeh zi berra. Mala ttuɣa Yusef Belhisi d asuḥufi n lmeɛqul, deg-s ca n tneqqiḍt n targazt, a daneɣ-dd yini min ɛnant jjwayeh-a i yessexdamen Ɛizi Ḥmed. Wer izemmar! minzi wer llint illa deg walli-nnes d walli n yinni i iceṭṭḥen ɣer tmuzikt n yinni ittẓemman idammen i wegdud ḥuma ad lesḥen ileqwaz.

Asuḥufi, d ijjen uterras izemmar mala yeqqar tidet, ad yezzelz aṭtas n tɛejjajt x min ittemsaren. Maca isuḥufiyen i yellan deg webrid iqad, ttxemmalen-ten di texxamt, ḥuma a ten-ssesqaren. Maca cḥal i ɣa kken tteffren tafukt s uɣerbal?

Ɣer ɛawed: Zzit ineqqen

Timaynutin

Ɛebdelwaḥid
Ɛebdelwaḥid
Abdelouahid Hennu

Fser-itt