33.1 C
Nador
Ssebt 13 Yulyu 2024

Ineεisa yura x useddi n Meɣriḍu: Ddrama d wemsawal

Tira n Muḥemmed Inɛisa

Di min yeqqnen ɣer ddrama d wemsawal, di ca n texrazin ttuɣa ttaciɣ belli manayenni yuɛɛra aṭṭas. Maca di ca n texrazin nneɣni ccɣer tuɣa-t naqes cwayt. Mara war nniɣ yehwa qaɛ. Lebɛaḍ n yemsawalen yeɣleb x-asen umezgun, tettacid illa tetfurrujed deg umezgun maci di lmuselsel n ttelfaza (Ɛraḥar marra imsawaren n Idir d Kenza). X uɣezdis-nneɣni dinni ca n yemsawalen msaren, tettacid illa axmi imiraren ttrinaran ɛad x ddawr-nsen.

Zi tmesrayin umi rriɣ taynit, ttuɣa ssitimeɣ ad ilinit xir zi mamec tent-ẓriɣ :

– Amina rami i dd-terra lexbar illa Idir d mmi-s, aɣembub-nnes war ibeddel ca aṭṭas, axmi d ca n lexbar yekka yeɛdu waha. Ura d sareḥ lexbar-nni war t-ihezz ca aṭṭas, danita ssawaleɣ x Samira Lmesluḥi d Mimun Zanun. Nessen mliḥ tizemmar-nsen timeqqranin di min yeqqnen ɣar ddrama.

– Lfilali d netta i yellan d apilar n Meɣriḍu, marra imeḍfaren tuɣa ttrajan ad ssnen min yeɛna ? Ma n leḥsabat i ɣar-s aked Buyfiran d Ɣancu ? Maca di texrazt taneggarut rami i dd-iban, war dd ibin bu s ca n jjehd i ɣa yejjen ameḍfar ad yaca s jjehd-nni tuɣa ɣar-s di Meɣriḍu amen yekmer.

– Kamira tuɣa tettarjiji aṭṭas di ca n twalatin, waxxa min tuɣa dd-tkessi ibedd (Amecnaw tnayen n yewdan qqimen ssawalen di lbiru), bla ma ssiwleɣ x uqessi izellifen n yinni yessawallen deg waṭṭas imuren. Lfiltrat usewwar i twasxedmen di Meɣriḍu ɛejben-ayi s waṭṭas, lmusiqa , lmumettilin… Ɣar uneggaru xseɣ ad iniɣ belli min uriɣ x Meɣriḍu ḥesbem-t d lxezrat n ijj urifi tɛejb-as ijj n tmesract uca yura x-as, minzi dinni aṭṭas n tmesrayin zi min da dd-ssarseɣ izemmar a ɣar-sent yiri mayemmi. War ntettu belli Meɣriḍu itwasewwar ijj n wezyen-nnes qber i kuruna, azyen nneɣni di kuruna.

Timaynutin

Fser-itt

Previous article
Next article