26.1 C
Nador
Lexmis 30 Mayyu 2024

Imneɣ n Ɛednan teḥkem x-as lmeḥkama ad yemmet

Le Rifain

Teḥkem lmeḥkama n Ṭanja ass-a n larbeɛ s tmettant x uqettal i yenɣin aḥenjir Ɛednan.

Aqettal-a, tetbet x-as lmeḥkama ɣezzu n tmenɣiwt n uḥenjir Ɛednan, awarn i umi zeg-s iɣerr, iḥebbes-it.

Teḥkem lmeḥkama ɛawed x tlata nniḍen ttuɣa zeddɣen di taddart d ijjt mani i yettwagg ɣezzu, minzi wer ɛlimen ca.

Timaynutin

Fser-itt