25.1 C
Nador
Lḥed 23 Yunyu 2024

Imaziɣen kɛan x tsemɣurin n Usinag n Tmaziɣt IRCAM.

Amkan n IRCAM di Rrbat

Aṭṭas n Ifaysbukiyen kɛan x tsemɣurin i d-yefsar Usinag ageldan n tussna n Tmaziɣt (IRCAM). Qqaren belli ttemmewcant i ca n yiwdan wer stihheln ca, ttekksen-tent i inni istahllen. Mamec Imaziɣen n Usammer d Arrif qqaren ila nitni lebda ttḥuzen-ten ɣer ṭṭerf. Asit n Scoop.ma yura-d “sseɛd n wenn ɣer tella xalt-s di tmeɣra”. Ismeɛna-d x inni iksin tasemɣurt tameqqrant n Usinag, ttuɣa-ten s merra kkin x useqqim n IRCAM. Kkes ɣir Muḥemmed Mestawi.
Ɛ.Ḥ yura x ufaysebuk-nnes manaya: “Nec ig illan d amari zi Arrif, wer day-i yeɛjib lḥal x usinef i dasen-tteggen i imariten di Arrif zi tsemɣurin n Usinag”.

Zi xemsa n tsemɣurin n tsekla, mmewcent i rebɛa d Isusiyen, ijjen zi Arrif, ula d ijjen zi Aṭlas. Ma Imaziɣen nniḍen wer ssinen ad arin? 

Timaynutin

Fser-itt