23.1 C
Nador
Larbeɛ 19 Yunyu 2024

Ijjen tḥajit tarifit d taqdimt s uzemmem n Pedro Sarrionandia

Tɛawed-as tira: Milouda El Hankari.

“Ijjen useggʷas ttuɣa laẓ aṭṭas di Arif; ij urifi iruḥ ɣar ijj n ṭṭaleb, inna-as: tarwa-inu ttmettan s laẓ; mani zeddɣeɣ dinni aṭṭas n ilfan n lexla. Xseɣ ad-ten nɣeɣ ad awiɣ aksum-nsen i tarwa-inu ad kksen laẓ-nni i day-sen. Inna-as ṭṭaleb: ilef necnin imselmen ḥaram xaf-neɣ ad t-necc, lexmi ɣa tenɣed ilef, kkes-as zeg ucekkrud ttaksart.

Lexddenni arifi-nni iruḥ ɣer taddart-ines, iksi lmeddfeε-ines, iffeɣ ɣer lɣabet, inɣa ij n yilef iɣars-as, yuza-t, irra-s icekkrad tsawent, ikkes zeg ucekkrud ttaksart, iwi-t-ɣer taddart-ines ad t-ccen.

Zi lexdenni ar zdat kul nhar ineqq ij n yilef ittawi-t ɣer taddart-ines armi iεdu laẓ, yusi-dd useggʷas iṣebḥen.

Lexdenni igru tilmay n yilfan, iksi-tent i ṭṭaleb issers-as-tent inna-as: a sidi, ha tilmay n yilfan i cciɣ, aqqa-k-tent; tarwa-inu snejmeɣ-ten zi laẓ, wami ixlef useggʷas ur tetteɣ ilef.

Inna-as ṭṭaleb-nni wami das yuca tilmay: ad tirḍeḍ tilmay, ad tazled aked ibriden, aked znaqi, ad cek-ẓren midden, ad inin d amegnun niɣ iffeɣ leεqel-ines, a xaf-k ttazlen iḥermucen s iẓra, qqaε bnadem i xef ɣa tekked a xef-k iḍḥek, ḥuma ad-ak ismeḥ rebbi mayn teggid.”

Adlis n Pedro Sarrionandia ittwaggen di beddu n lqern wis 20.

Timaynutin

M.ElHankari
M.ElHankari
Milouda El Hankari

Fser-itt