22.1 C
Nador
Ttlat 28 Mayyu 2024

I yijj n bnadem wer t-issin ḥedd, yekka yeɛdu x tudert

Di twalat tamezwarut i di t-ẓriɣ, ttuɣa xeddmeɣ deg ijjen lqehwa. Ila ittas-d ɣer-i ad yeksi lqehwa-nnes s uceffay tazegrart, ad d-yejbed garru-nnes, uca ad t-ikeyyef. Ijjen uterras wer yerwis deg yenniḍen i ttuɣa d-ijebbden ssbasa di tɣemmura n lqehwa. Deg ussan-nni bdiɣ ttqabaleɣ leḥsab d netta ittas-d akidi iqqim x lkursi mani ttawiɣ. Uca a nebda nessawal zegga i yessen wi dayi-yilan.

Di ddcar n Twessart ig izeddeɣ adu ijjen teɛrurt, dag-s i yzeddeɣ ijjen Ɛzizi, nnumeɣ ttraḥeɣ din umi ila ttseɛɛafeɣ Yemma. Taɛrurt-nni i ẓerreɣ kul ass xmi i d-tfaqqiɣ zeg yiḍes, minzi ttuɣa tus-d qibalet-nneɣ. Ict twalat nejbed-d x-as awal, yessawal-ayi x wemkan mani isseɛda temẓi-nnes d netta iwezzen iwalen-nnes s cway cway. Yessawal-ayi x teɛrurt n ddcar n twessart axmi d ca n teɛrurt urid tenni i ẓerreɣ kul ass necc. Ukiɣ belli ittxes-itt ijjen tmesxa wer das-fhimeɣ. Ad yili netta issen kul aẓru i dag-s, kul badu, kul tahendiyt. Issen taɛrurt-nnes zi ṭṭerf ɣer ṭṭerf, ula d ifran-nnes imeẓẓyanen ad yili issen-iten mliḥ.

Xmi ttuɣa dayi-ittɛawad x teɛrurt, d netta ineṭṭer tmuɣli-nnes deg ijjen wemkan yulleɣ, ijebbed-d bnadem, ittejja ameẓẓuɣ n bnadem ilseqq ɣer-s. D wa d Ɛebdlɛaziz, ijjen utarras d axeddam, ixeddem simana di cher, mala yuf-it ɛad. Ittxes lwacun-nnes ijjen tmexsa d tameqqrant, ittabn-d di tiṭṭawin-nnes d netta xminni x-asen issawal. Ttbanen-d tiṭṭawin-nnes tterqriqent, izeɛɛef deg iyencicen-nnes d netta issitim-asen tudert tif x tenni isseɛda netta ittmluddur, ittqewwar-d amecli ittɣim-as amensi.

Waxxa amenni, d bu tinzar, maci zi ddegg-nni i ɣa issiɣen fus. Lla, maca lebda ibeṭṭa taḍeḥḥakt-nnes x midden, ad telqid, ad cek-iɛreḍ ɣer lqehwa, ḥma ad kid-k iɣezz tiɣmest, ad ak-issiwel x ddcar-nnes. D ijjen uterras, wer yelli la d amari, la d bu wagla, la d ca n bu ccenɛet, la d ijjen ḥajet zeg yina. Ijjen bnadem yus-d ɣer ddeniya ḥma ad ixes wi yellan-nnes, ḥma ad yebḍa taḍeḥḥakt d uzmummey aked imeddukal d lwacun-nnes. D wa netta. Idder s ijjen wul d ameqqran.

Ssneɣ, bla ma ad tt-yini i ḥedd, ila yegga kter zi jjehd-nnes ḥma ad issɣer tarwa-nnes, ad asen-issitem ad awḍen, ɣer mani wer iwwiḍ netta. S uyenni, ad tafed ittjerra-d tbackiṭ-nnes d netta yeggur aked tikliwin i zi ttuɣa nttetter tiseqqar-nneɣ di Miḍar. Ad telqid, ad dag-k igg nnefs, ad ak-issili mezri ɣer ca n ḥajet nniḍen xmi ɣa tafed kulci tɣeṭṭel ṭṭerf-nnec.

D wa d Ɛebdlɛaziz, ijjen urgaz wer t-issin ḥedd, ikka yeɛda x tudert. Yuffu-d wer yelli, axmi ɛemmers.

Ad cek-irḥem wen ireḥḥmen ay argaz ameqqran.

Ameddukel-nnec.

Timaynutin

C.Andic
C.Andic
Chahid Andich

Fser-itt