19.1 C
Nador
Lḥed 23 Yunyu 2024

Iḥudriyen n Arrif Aḥusaymi (CRA) ad yehwa ɣer lhewwat

Di tiraret-nnes tameggarut i tegga terfiqt n Iḥudriyen n Arrif Aḥusaymi (CRA) aked Rrasing Abiḍawi, ffɣen s umquddi jar-asen s ziru i mkul ijjen. Partida tettwagg deg wendrar n Mimun Lɛersi (Tcibula) di temdint n Biyya.
S umquddi-ya, taseḍma n CRA wer ɣer-s iqqim ca ca n usitem ḥma ad teqqim di taberza wiss tnayen Tameɣrabit.

Timaynutin

Fser-itt