25.1 C
Nador
Lḥed 23 Yunyu 2024

Iḥudriyen Imeɣrabiyen: Nɣufa di ddewla-ya!

(Photo by STRINGER / AFP)

Iḥdriyen n Lmuɣrib dewlen ca zzag-sen srusan iseqsan n tlelli n wemdan (la liberté individuelle). Ijjen zzag-sen iɛawed mamec raḥen nitni d gruppu ɣer ijjen temdint, maḥend ad kran ijjen taddart, maca ayt bab n tudrin ttagin ad asen-kran minzi akid-sen taḥenjirt d tameddukelt-nnsen.

Aḥudri-ya yeqqar “Imeɣrabiyen wer ssinen belli mala ɣer-k ca n icten d tameddukelt maci uɣil ad kid-s teṭṭsed. Necnin nxes ad nesseɛda ijjen lweqt yecna, maca nettaf zzat-neɣ imxumbal d imeqqranen. Wer nzemmer ad nedder mamec i daneɣ-ixess“. Yerni yenna: “ddewla ixess ad aneɣ-tewwec lxedmet, tazeddiɣt, macca d mani ɣa neggenfa mala nehlec. Wer lli ad aneɣ tadef deg wexxam n yiḍes“.

Ijjen uḥenjir nniḍen, issiwel x lqanun ig ittemsaren di Lmuɣrib deg ijjen ubidyu, yenna “maɣer Irumiyen d ixalijiyen wer kid-sen tteggem walu? ma minzi ɣer-sen ttmenyat?“. Aṭṭas n iḥudriyen qqaren belli lqanun di Lmuɣrib amec nessen wer yelli ca xef merra imeɣrabiyen. Ttwalan ila ttwajar teddren tudert-nnsen amek xsen, maca tarwa n wegdud walu.
Zeg ijjen uɣezdis nniḍen, ttwekkaden iḥudriyen ila timeslayin n ddin ixess-asent ad qqiment jar bnadem d Rebbi. Iwdan nniḍen wer ɣer-sen bu lḥeqq ad adfen di ssuq-a. Amussu umi qqaren “neffeɣ x lqanun (Moroccan outlaws)” ula d nitni carcen-d abidyu i di issiwel uḥudri-ya x manaya. Amussu-ya ittazel maḥend ad ibeddel lqanun di Lmuɣrib, ad iwwec i temɣarin lḥeqq ad ɣeḍlent aɛeddis. Tudef akid-sen ula d Layla Slimani, Ṭaher Ben Jellun d waṭṭas d inniḍen.

Rezzun zi ddewla ad tegg ijjen lqanun ad yewwec lḥeqq i bnadem ad igg mayen ixes. Ijjen uḥenjir qqaren-as ayyub yejja ijjen wawal x ubidyu-ya “Aqqa leqrud uca ttɛicen ḥsen zzag-neɣ“.

Ɣer ɛawed: « Xseɣ ad ugureɣ wer dd-ttɛiqqibeɣ… » ta d ict d tɣuyyit n ijjen temɣart d Tarifit

Timaynutin

Fser-itt