13.1 C
Nador
Lḥed 14 Yebril 2024

Yeẓẓull g wudem n yemma-s

Tenna-s yemma-s: 
– Aqqa yeεreḍ x-ak lḥajj Ɛmar, ad yegg ssedqet i yemma-s.
yekkes tisila, yeεdu ɣer teɣmert. tuli-dd rriḥet n iḍaren, malla tessersed din iɣerḍayen ad mmten. Yenna-s i yemma-s:
– Necc wer ɣer-i mani ɣer raḥeɣ, yexs ad yegg ssedqet niɣ ad yeqqim. Ddcar yemɣar yewca rebbi iwdan ɣa-yeccen.
Teṭṭef x tiẓẓal, texzer deg-s s uzillez, tenna-s s wawal d ayellin ittadef ɣer lxaḍer:
– Ayyaw lla a mmi, ḥcuma wer ɣer-s nettriḥ. Aqqa netta lebda ittas-dd ɣer-neɣ xmi nettegg ca n lferḥ.
Yerra x-as:
– Iwa waxxa a yemma, umi texsed ad raḥeɣ, ad raḥeɣ, ili x lxaḍer-nnem waha.

Arraḍyu ireqq, ttɣennjen deg-s ccluḥ. Netta yerxu i yexf-nnes alami i t-yiwi yiḍes.
Teyra-t-idd lfiqet aked lmeɣreb. Axxam mani ttuɣa yeṭṭes temmerni deg-s rriḥet n ca nneḍni ɣer rriḥt n iḍaren. Yekker-dd merra yelbeẓ s yiḍes axmi i x-as yekka ttraktur. Yufa yemma-s di arrwa tmesseḥ zzaj n lqendil. Yenna-s:
– Yemma, ma labudd zi nnεi-nni n ssedqet niɣ?
Tessili-dd akid-s tiṭṭawin, terra-dd x-as s teḥnint:
– Iwa maɣar a mmi aqqa baba-k yehlec wer izemmer ad iraḥ, uma-k wer da yelli, d cekk waha i da. Ijjen lεib d ameqqran malla wer ɣer-s nruḥ!
Yenna-s s rrexwan:
– Waxxa, iwa necc aqqa ugureɣ.
Zegga yekka di tewwurt, yeffeɣ zi leqwar n iẓeɣran, tesseḍfer-as ijj ulaɣi, s yijjen tmijja tqelleε-itt-d zi ɣis:
– Bujemεa a Bujemεa, dwel-dd a dak-iniɣ.

Yedwel-dd ɣer-s ggur ittemraywa.
– Min din a yemma εawed?
– Egg a mmi luḍu ula d cekk ẓall jer yewdan, mani ɣa tegged aɣembub-nnek xmi ɣa kkren ad ẓẓallen, cekk ad teqqimzd weḥḥd-k am wemcum?!
– Ahda xaf-i a yemma, xmi ɣa wesreɣ uca ad ẓẓalleɣ. Ɛawed di ssedqet qlil wi ittekkren iḍeffer lefqi.
– Hayhay a mmi, meεlik mɣar wer ten-ẓriɣ umi negga ssabeε i muḥend nwem. wer yeqqim ula d ijjen, merra ẓẓullen.
yexzar ammu d wammu, yenna-s:
– Wer tteggʷed a yemma, wer ittili mɣar lxir!

iheymuren n yewdan ttehrubbuzen di teysart, ttbanen d iεerbab waha, minzi tkumasa tallest ad dd-tesɣumbar i ddcar. aqzin ittzu-dd zeg uyennir-nnes. aɣyul ɣir yeccat iḍaren aked tmurt, ittḥennaḍ imeẓẓuɣen ḥuma ad yaɣ izembeben i das-dd-isekkfen idammen…

Ttadfen taẓemmujt awarn i tenniḍen. Tteɣmummuyen di tɣemmar n wexxam ijj zzat i wenneɣni. Ṭṭelba εedlen aɣimi, ssunnuḍen mummu n tiṭṭawin deg wexxam, ḥeṭṭan wi dd-ittadfen. 
Qbel ma a dd-ssidfen cclal, yenḍeq-dd lemqeddem:
– lefqi ma a neẓẓall niɣ?
– yessili lefqi afus n uqubbu, yexzar di tseεεet, yenna-s: Aya d jjehd, yeεdu lweqt εad!
Bujemεa ttuɣa yeqqim ɣer tewwurt. yexs ad yeffeɣ, maca yenna aked yexf-nnes: ass-a ad kemmleɣ awal i yemma!

Aṭṭas n iɣembab ttemsexzaren, imken ttrajan wi ɣa yizwaren ad yekk di tewwurt maḥend a t-ḍefren. maca walu, ula d ijjen. marra ḍefren lefqi.

Udaren, ulyen, … εawed udaren, ulyen… Sellmen…

Lexdenni yenna Bujemεa i yexf-nnes:
– iiiiih! mecḥal i da deg wexxam-a am necc ggin rray i yemma-tsen waha, ẓẓullen bla luḍu… wah… Ta d tẓallit i tyemmatin! Ula d nitenti stahellent-tt

Ɣer ɛawed: Necc d necc!

Timaynutin

Ɛebdelwaḥid
Ɛebdelwaḥid
Abdelouahid Hennu

Fser-itt