25.1 C
Nador
Lḥed 23 Yunyu 2024

Iḍliben : wer nzemmer a nexdem ula a nugur, nennuɣ di Lmuɣrib-a.

Muḥemmed ɣer-s 18 iseggusa, d ametluɛ yus-d zi Ssudan, lux aqqa-t izeddeɣ di Qelɛet Ssraɣna (lwesṭ n Lmuɣrib). Ikumasa ticli-nnes zi Sudan ɣer Libiya, zi senni yus-d ɣer Lmuɣrib. Lux ittcetka s lḥal i di yella, ittetter a dasen-afen ca n wefsay.

Xseɣ ad ḍelqeɣ ijjen tɣuyyit bac ad ayi-slen merra. Aqqa min daneɣ-ittuqiɛen da neccin iḍliben di Lmuɣrib d aɛeffan s waṭṭas.

Aqqa nennuɣ da deg ijjen tḥeryaḍt, Takumisaryat n iḍliben (HCR) wer tzemmer ad aneɣ-tɛawen, lmexzen wer daneɣ-ittejji a nugur. Mala ṭṭfen-aneɣ qa neṭṭren-aneɣ ɣer berra i yegmiren, di ddaxil, mani i daneɣ-ittxessa a nemsedder aked tarẓugi n tudert.

Qbel i settchur, ruḥeɣ Arbaṭ, ɣer usira n tkumisaryat n yeḍliben (HCR) bac ad ttreɣ tuḍlibt-inu (exile). Xenni ttuɣa ɛad wer bliɣeɣ, wer dayi-wcin la d ijjen ḥajet, wcin-ayi yalleh ijjen tewriqt nnan-ayi ataf wer dayi-teṭṭfen ca.

Qqimeɣ d ametluɛ deg yebriden n Rrbaṭ kṭer i tnayen n simanat, ttɛiceɣ x min dayi-itticen inni i di ttɣimiɣ, ar mani i dayi-isbedden ipulisen.

Tawriqt-nni wer dag-i teggi walu, weyyen-aneɣ nican ɣer Bni Mellal, lwesṭ n Lmuɣrib. Din nedren-ayi di berra. Rzuɣ x ca n jjihet bac ad ayi-tɛawen maca walu.

Aman mani i yettawa Muḥemmed aked imetlaɛ-nniḍen

« Wami wwḍeɣ Libiya ila ɣer-i 15 iseggusa ».

Tḥajit-inu aked wetlaɛ tebda qbel s waṭṭas. Deg useggas n 2018, ffɣeɣ zi Sudan aked Xali ɣer Libiya bac ad telɛeɣ, xenni ttuɣa yalleh ɣer-i 15 iseggusa.

Di tlata iseggusa i kkiɣ di Libiya, ggiɣ tizemmar bac ad hajreɣ ɣer Iṭaliya tlata n twalatin.

Kul twalat tterran-aneɣ-dd ɣer weftas. Uyseɣ, fekkreɣ belli ixess-ayi ad ḥergeɣ zi ca n wemkan-nniḍen, s uya ixḍareɣ Lmuɣrib.

Uḍuf amezwaru

Twalat tamezwarut ruḥeɣ ɣer Sebta, zegga xseɣ ad celxeɣ afrag-nni, ṭṭfen-ayi ipulisen. Bdan ccaten-ayi, ufin ɣer-i ca n 600 Euro i d-yerweɣ zi lxedmet ixedmeɣ di Libiya, mamec dayi-kksen ttilifun-inu.

Wer daneɣ-jjin qqaɛ a nessiwlet aked wayawya. Ggin-aneɣ deg ijjen lkar weyyen-aneɣ ɣer Qelɛet Ssraɣna.

Din ɛawed, neḍren-ayi di berra. Ttuɣa tteqqsen-ayi ifassen wami cciɣ aɛmud. Ruḥeɣ ɣer ijjen spiṭar dinni maca qaɛ wer day-i sgenfin.

Ffɣeɣ d nnec ttjerriɣ akid-i tifeqqaɛ. Ruḥeɣ ɣer ijjen klinik ; deg umezwaru ugin ad ayi-ssidfen minzi nec d ametluɛ wer ɣer-i bu ttmenyat. Zi senni, ijjen zeg yeḍbiben inna-ayi ad raḥeɣ ad ttreɣ tuḍlibt di Rrbaṭ, nitni ad ayi-ɛawnen.

Ijjen cher ruḥeɣ ɣer Rrbaṭ, imendahen n lkiran ttuɣa ɛad ttejjan imetlaɛ ad nyen di lkar, ta d ijjen tḥajit-nneḍni.

« ruḥeɣ mani llan imeddukal-inu »

Ammu, zegga ɛawdeɣ min xafi-ikkin di Rrbaṭ, ufiɣ ixef-inu di Bni Mellal. Ttuɣa wer din ssineɣ ḥedd, ila ttɛiceɣ d ametluɛ.

Ammu waha ; iwwḍeɣ ad ssneɣ belli ca n imeddukal-inu aqqa-ten di Qelɛet Ssraɣna. Ruḥeɣ din, mmelqiɣ-ten, ttuɣa beɛda ttaciɣ cwayt beɛda, zegga sseɛdiɣ merra lweqt-nni weḥḥd-i. Deg umeggaru ufiɣ ca n wudmawen min ked ɣa mseddreɣ.

Maca lefraḥet wer tsiɣi, ixess-aneɣ ca n wemkan mani ɣa neqqim. Amkan-a tfukt tettseqsiq dag-s, d tmedditin-nnes d tisemmaḍin qbala.

Nerzu aṭṭas ar mani nufa ca n ixxamen xwan ṭṭerf i paraḍa, nudef x-asen, neqqim din. Usin-d ipulisen ɣer-neɣ maḥend a daneɣ-tewseq senni, maca wer ssineɣ wi daneɣ-ijjin a dinni neqqim.

Di Qelɛet Ssraɣna din ca n 100 n umetluɛ, wer nelli ḥa d Isudaniyen waha, maca din iwdan-nniḍen, merra idneɣ neccrek ttamara s ixef-nnes d laẓ.

Imken nec d imeddukal-inu ɣer-neɣ ccwarti minzi nufa ixxamen-a, maca azgen ameqqran n imetlaɛ ttɛicen di berra.

Wer din wi daneɣ ɣa iɛawnen, ula d timesmunin

Wer din bu ca n temɛawant tettakkʷaḍ-aneɣ-d, ɣir min daneɣ-tticen ca n imezdaɣ waha. Min nettɛic, ttɛicen-tt azgen ameqqran n imetlaɛ di tneddam-nneḍni. Merra imetlaɛ aqqa-ten ttsufran.

Lux wer nzemmer a nedwel ɣer igmiren aked Sebta niɣ Mlilet. Imenadh n lkiran ttagin ad aneɣ-jjen a akid-sen nali ɣer iẓẓelmeḍ. Mamec wer nzemmer neccin a necla ṭṭaksiyat, s uya, neccin qa nennuɣ da.

Di ca n wussan nruḥ nec d ca n imeddukal-inu zeɛma bac a neɛqeb ɣer Sudan. Ipulisen ugin ula ad aneɣ-slen, nnan-aneɣ ixess-aneɣ a neqqim da ar ɣa ixes Rebbi. Aqqa-aneɣ da wer nzemmer a nexdem, niɣ a nugur mani nxes, walu tazeddiɣt, wer nessin min daneɣ-isnuffur yimal. Ma iggur a neqqim nettedder ammu ? niɣ di ca n usitem di ca n wemkan ?

Timaynutin

C.Andic
C.Andic
Chahid Andich

Fser-itt