33.1 C
Nador
Ssebt 13 Yulyu 2024

Ddin d uḥenjir ameẓẓyan di Arif

Ddin di Arif, am deg waṭṭas n tmura nniḍen, ittekker-dd x-as uḥenjir zi temẓi-nnes. Iwerret-it x baba-s d yemma-s. Itteqqen ɣer-s aṭṭas n lxezrat ɣer tudert d mamek ittɛic.

Tiwacunin di Arif, yeḥḍer ɣer-sent uxarres-a n wessgam n tarwa-nsent bac a dd-kkren x ddin-nsen, a deg-s ṭṭfen. Maca tirja n ibabaten d tyemmatin ttreẓẓant x tesḍart n tidet, xmi ttafen aḥenjir-nni i di ttuɣa tteẓẓun axaarres n ddin, mmi-tsen i umi ttuɣa tteqqnen ddin aked merra min dasen-dd-yunnḍen… Ttafen-t ittemɣir, ideḥḥa rid mamek i ttuɣa ssitimen.

Yeksi-dd Jean Piaget tnayen n lkisan kifkif di tiru d tuzzeggart, uca ikebb deg-sen aman. Min ikebb deg wa, ikebb-it deg wenneɣni. Iseqsa iḥenjiren imeẓẓyanen, yenna-sen: “Manwen i di llan waṭṭas n waman?”

Rrin-dd x-as, nnan-as: “Kifkif!”

Yedwel yekkes ijj n lkas zeg yinni, ibeddel-it s yijj n lkas d azegrar d azzdad, ikebb deg-s aman i ttuɣa deg yijj n lkas zeg yinni imezwura, amen xezzaren. uca yenna-asen: “i lexxu, man lkas i di llan waṭṭas n waman?”

Nnan-as: “di lkas-nni azegrar! Deg-s i di llan waṭṭas n waman, kter zi lkas nniḍen!”

Min yeqqar manaya? Belli aḥenjir ameẓẓyan yeqseḥ ad imeyyeẓ mliḥ, niɣ ad yessexdem lmenṭiq!! S uya, Bla ma a das-nessidef ixarrisen n ddin ɣer walli zi temẓi!!!

Xmi das-nessadaf i uḥenjir ameẓẓyan tcuni d tuɛɛefna s lmizan n ddin, xmi ɣa yemɣer, mala mɣar yenhezz cwayt min t-itteqqnen aked ddin, merra min x-as yebna iɣeṭṭel-it! Niɣ ɛawed, yeqqar aked yexf-nnes: iwa waxxa xḍiɣ twalat-a, aqqa dinni rebbi isemmeḥ!!!

Aḥenjir ameẓẓyan, ittxessa a das-nessken min yellan d aɛeffan, a das-nini: “D aɛeffan, Aggʷej x-as”, bla ma a din nessidef ddin!

Aḥenjir i ɣa yilin d argaz n tiwecca, ittxessa-neɣ a das-newc lmizan n tewdanit (tafganit), uca zeg-s i ɣa-yeɛber min yellan d asebḥan d min yellan d aɛeffan!. Al ɣa yemɣer cwayt, lexdenni izemmar ad yennurẓem x ddin-nnes, a deg-s ibeḥḥar. Lexdenni, ad yili nebna-as-dd ddsas i xef ɣa yessili tudert-nnes d mamek ɣer-s ɣa ixezzar, ddsas i yebnan x tewdanit, ittili ddin d ijjen uɣezdis zeg-s, maci d kulci.

Timaynutin

Ɛebdelwaḥid
Ɛebdelwaḥid
Abdelouahid Hennu

Fser-itt

Previous article
Next article