23.1 C
Nador
Ttlat 28 Mayyu 2024

d Imselmen i neqqen irumyyen?! S yiles n Irumyyen!

Europa-Terror ‑ Fuṭu n kurtu Welcome Tala: toonpool,

Wer itbeddi uyur x uyur ar tɣer‑d deg ineɣmisen “Atirrurist d ayislamist yenɣa/iɣers/yesduqqeẓẓ…” . Ijjen yedder di tqiccit n tefriqt, ittek xaf‑s uneɣmis am ineɣmisen qqaɛ n tmenɣiwt waha. Maca ijjen ittili di tmura n irumyyen, yeqnen ɣer tmura mani nɣin iwdan s “Allahu Akbar”. Tettek xaf‑s teẓli, kter zeg urumi nni yeccin ticti. Di tnayn‑a n tawalin, urid xseɣ ad iniɣ min yettwaggan ma d ttidet ma d lbaṭel. Maca xseɣ ad ssiwḍeɣ tmuɣri n umeslem wer icarhen ca irumiyyen, d tmuɣri n urumi wer icarhen imselmen.

Beddu n imxumbal‑a n tmenɣiwt n yewdan barra i wemquṭṭes, ad yili yebda‑dd awarni 11 Cutenber 2001, akd “belladen” iḥesben Imselmen n umaḍal qayen di garra. Qbel ttuɣa wer xaf‑s nttesli ca. Maca zi ssin ar mani d tban “Daɛic”, ttuɣa twaggant tiyyita mɣernt waha, am tenni di London (2005), niɣ Madrid (2004). Akd beddu n “Daɛic”. Lexlifetc n ddula n Imselmen di l ɛirak d ccam, yewca ttesriḥ ‑mala wer nenni yumer‑ Imselmen n ddunect ad jahden deg irumyyen mani mma ten‑lqan. Dinni nebda nttesla mkul twalat x tmenɣiwt s “Allahu akbar”.

islam

Ticti teḍfer ticti, Ameslem yeqqer: Manaya wer jer‑asd d Tmeslemt ɣir lxir. Arumi yeqqar‑asd “init sejjhed, adac nsel”.

D Islamisten

Ɣer urumi, Llant tnayn n tmuɣriwin x min umi ttlaɣan di Tribizyun “Islamis”, minuma ttlaɣiɣ nec “Tamesseslemt” (tekked zi temsess), ict zzag‑sen d tenni n Tribizyun beɛda. Tmuɣri‑ya temsebḍa x tnayn. Irumiyyen‑a ttwalan manaynni d ijjen ẓẓiyyar (Taradikalit) qat di legnus marra, di ddinat i yellan marra, mamek tella la di Politik, ttwalan belli la d ifusiyyen mli ufin abrid ad ggen min yujern min teggen “Imsesselmen”.
Maca dag‑sen aṭṭas tseqsan Imselmen, “mayemmi wer tnekkirin ad inin i “Islamists”: Wer teggem manaya s yisem n ddin nneɣ”. Maca aɣeẓḍis nniḍen ittwala belli mkul ijjen yessawal x ixef‑nnes. Mamek Arumi (Amasiḥi) wer itetter ca awadem zi min teggen “Cuclux clan” di Wmarikan. Niɣ Iqeccura (Nazis) deg uliman. Amenni la d Ameslem wer yeḥwij ad yini ca x min teggen i “Yislamisten”.

D Imselmen

Tmuɣri wiss tnayn temsebḍa la d nettat. Aṭṭas zeg iwdan ɛawd ttwalan belli Amxumbel qat di l “Islam“, wer yelli mayemmi ɣa neffer deg ismawen am “Islamism”. Ttwalan belli imselmen marra d Ddynamit, ɣer‑sen taftilt terɣa ɛad. Ijjen wass ad dduqẓen. Ina msebḍan jer Iqeccura, ig ittafen lesbab i midden. D yenni yettwalan belli amxumbel qat di “Lqurɛan” , itxessa ad das yettwag am Linjil. Ad das ɛawden imselmen tira.

Ad‑ac twedder!

Tnayn‑a (niɣ d arbɛa) n iklusa n ixarrisen, ittemsawal kid‑sen mkul ijjen yedder di tmura n irumyyen, melmima yenɣa ca n yejjen iwdan s “Allahu Akbar”. Ittased useqsi: “Min teqqerd di min yemsern deg umkan n wayflani” . Melmi cek itseqsa ca n yejjen, ttacid belli yettraja zzayk ad‑as tinid belli cek wer tellid zzag‑sen. Tettacid am axmi iḥesseb‑icek zzagsen. Tettacid belli xaf‑k ttuhma ar tetteksed.

Rid ad temmenɣed, rid ad tesseɣḍed. Rid ad tnekred ddin (mala d amselm), rid ad tesqenɛed belli manaynni urid zi Lislam. Minzi awal wer iqeṭṭi. Mala tekkred ad tfessled timeslayin, rid nnec ad tinid tidet, rid nnec ad tesxerqed. Itxessa ataf teɣrid amezruy, tatiyulujit, pulitik, languistik … iwa sfehma‑s iwliman taɛraft umi wer tefhimed cek simant nnec.

Aneggaru n wawal, d awal n ḥenna melmi ttesla x ca zi manaya:

“Uccen agerṭit mli yufa ataf qaɛ uccanen d igerṭat, Ina wer ttehnin ar daneɣ ɣa ggen marra di texxamin n lgaz!”

 

Ɣer ɛawd‑:

Arifi-nni i yeksin deg uḍar-nnes

Timaynutin

Aqelɛi
Aqelɛi
Abdelmajid Akalai

Fser-itt