21.1 C
Nador
Jjemɛa 21 Yunyu 2024

Cukri ibda ittcala x yixef-nnes.. Aɣrum ḥafi n Muḥemmed Cukri (08)

Asedwel ɣer Tmaziɣt : Omar LMEDDAM

Tawlaft : Ahmed Abdelkhalki

Tkeyyafeɣ lkif d igarruten s tnuffra. Xmi tsexxareɣ i ca n yijjen di lqehwa itticc-ayi ssebsi n lkif niɣ lkas n waman uḍil niɣ taɛebbust n warecti n tcira. Aṭṭas n twalatin tensireɣ d areyzaz d awraɣ d azeyza. Helceɣ. Deg wussan n wehlac ttuɣa tudart ttwaliɣ-tt feckal. Ahlac irenni di tweḥdanect. Aterras ittexs ixef-nnes ktar di tweḥdanect. Gzuɣ belli necc wadji ɣir d necc. Ttwaliɣ ixef-inu weḥdi di tisit n yixef-inu. Amaḍal ttwaliɣ-t d ict tisit temɣar tarreẓ tedla ẓarreɣ day-s udem-inu ifreɣ.

Yinni ittɣiman di lqehwa tteggen dayi taryazt ḥuma ad keyyfeɣ lkif ad cceɣ arecti n teḥcict. Inna-ayi yijjen zzay-sen : « ansas ittemsa ɣir di twalat tamezwarut. » Nican min inna weḥcayci-nni. Wer qqimeɣ ttensireɣ ula ttaḍneɣ. Swiɣ aman uḍil di twalat tamezwarut. Ndesreɣ. Uḍneɣ. Nnan-ayi tanya : « manaya ittemsir ɣir di twalat tamezwarut. » Nican min qqaren iḥcayciyen-a d iskarjiyen-a.
Bab n lqehwa ttuɣa wer dayi-iqqar walu xef min tteggeɣ. Gzuɣ belli wer t-icqi ɣir min d issadaf n ttmenyat. Ula d netta isess ittḥeccac. Ca n twalatin ttuɣa txarriseɣ : ma i manaya i d itwajj utarras ad iddar ? Uh ! uhu. Dinni tigemmi d tmessi. Amec i dayi-tenna yemma.

Ca n twalatin teṭṭseɣ sennej i yesɣimen di lqehwa. Ca n twalatin teṭṭseɣ deg ufarran aspanyu iwalan lqehwa. Ict tmeddit ẓriɣ-ten tqessaren : smus niɣ sdis zeg yinni irebren deg ufarran ṭṭfen Lyazidi ɣeḍlen-t ɣer tmurt. Qqnen-as xef uqemmum s yijjen ukettan ḥuma wer izeɛɛef. Ikkes ijjen zzay-sen aserwal-nnes icmez s texna-nnes d weblul-nnes d imenyaren-nnes tinzar n Lyazidi. Ma ammu ittqessaren yewdan ? Ffɣeɣ zeg ufarran ggʷdeɣ ad ayi-imsar amec das-imsar i Lyazidi niɣ ujar. Ixḍareɣ tiggʷdi deg webrid ɣer taddart-nneɣ. Ttuɣa tsebbaleɣ s tudart-inu. Ttesliɣ aṭṭas xef yeḥramen d teḥramin i teṭṭfen s uɣil ttalyen xaf-sen. Abrid ɣer taddart-nneɣ issulles. Issaggʷad ɣer tmeddit.
Taddart n bab n lqehwa telseɣ di lqehwa. Ca n twalatin issenta tisessi-nnes di lqehwa itsala-tt di lburdil n tmeddit ar tiwecca-nnes amec xafs qqaren yewdan n lqehwa. Ca n twalatin itekk yujar zeg wass di lburdil n temdint niɣ deg iburdilen n temdinin nniḍen.

Xminni wer d-ittis rennyeɣ ttacareɣ snat n tseqqar. Qa aqamarriru irenna-t yiḍes s uzil d tmeddit. Ttuɣa teṭṭfeɣ ttmenyat xef yinni ittqehwan srusiɣ-tent deg yict n lqabsa n teflewt sennej i ukuntwar. Xmi d-ittekkar uqamarriru ikessi ttmenyat necc wer dayi-iqqar walu. Ssentiɣ ttadfeɣ taddart-nnes melmima xseɣ. Tetteɣ aked tarwa-nnes. Teṭṭseɣ akid-sen deg yijjen wexxam xmi wer xafi ittegg aɣil uɣelli ad ṭṭseɣ di lqehwa. Tamɣart-nnes tseksif ujar zi snat n twalatin deg umalas s uqafṭan d tseddyin, wer tesnusi di taddart niɣ teddakkʷal d awarni wezyen n tmeddit. Ict temɣart tegdar, tilmect-nnes am yirden. Aɣembub-nnes iqqurar, idmaren-nnes mɣaren, min days i arramet-nnes iffeɣ d mseqqem nettat d taxna- nnes. Xmi ttireḍ arruḍ ifsus tɣima uca tekkar d ad as-tenid qa teffeɣ d zeg uḥemmam.

D ict temɣart tedded aṭṭas. Sekkʷḍeɣ di arrimet-nnes nettat tesfarnin d ɣar-i. Ɛemmars ma tenheḍ xaf-i. Ẓriɣ-tt iccat tamɣart-nnes d tarwa-nnes amecnaw baba, maca wadji s uqesseḥ. Aṭṭas n twalatin ẓarrreɣ-t issudum tarwa-nnes, nitni ttiraren akid-s, issawal aked temɣart- nnes s arcuq bla zzga. Baba ismeḍḍarḍar isɣuyyu am ca n lmal aynaw.
Ca n twalayin iɛeddu ujar zeg umalas wer ssijjiɣ xef imarawen-inu. Zgenfiɣ zi wemseksi- nsen. Mmuẓɣeɣ. Ttuɣa wer teṭṭseɣ aṭṭas. Uḍneɣ. Aɛeddis n yemma ittuff. Twalat-a wer ttɣimiɣ ca di taddart ḥuma ad ḥḍiɣ aḥenjir-nni i d ɣa iffɣen zeg uɛeddis-nnes. Qa mɣareɣ dḥiɣ rebbreɣ. Xarrseɣ tɣuyyit teggam deg uɛeddis nnes. Ijjen wass ad ttessliɣ : waɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ… !

Γer ɛawed: Wami idwel Cukri ixeddem di lqehwa.. Aɣrum ḥafi n Muḥemmed Cukri (07)

Timaynutin

C.Andic
C.Andic
Chahid Andich

Fser-itt