26.1 C
Nador
Lexmis 30 Mayyu 2024

Mala newta di sseḥḥ walli deg wayawya, tussna-nneɣ ad taley – Muḥemmed Buzeggu

Zi ssa ij n 10 n iseggʷusa ɣer deffar, ttuɣa ula d ij ma ittxarres a dd-yas ɛad ij n wakud a day-s negg ifilmen d iseddiyen s trifeyt…

Ttuɣa ittɣil-aneɣ wanita d ij n yiyyar yeqseḥ x-aneɣ… Ujar, wer ɣer-neɣ ḥedd ɣer-s tiknikat i zi xeddmen manaya… Niɣ ca n usinag yessɣura manaya…

Zi ssinni awru-dd yessenta usenhezzi n waman di tala-ya i iḥegnen… Ssentan ca inaẓuren ttenhezzan ula d nitni ḥima ad reẓmen tawwurt-a i yeqqnen x twaggit n ifilmen d iseddiyen…

Malla wer numin deg yiman-nneɣ ɛemmars a negg ca n lḥajjet mammec ma tegga urid ɛad d sini d min ɣer-s yeqqnen…
D wa d awal i xef nesbedd tizemmar-nneɣ tiquḍaḍin i ttuɣa neɛlam…
Tizemmar… Lxedmet… Tarezzut… Tɣuri… taɣennant… D ttiqqedt i negga deg yixf-nneɣ… D yina d dsas i xef nettcel ḥuma ad nugur ɣer zzat deg ubrid-a ig iqesḥen…

D tidet, 10 n iseggʷusa, ula d kṭer qaɛ, wer ttqeddint ca ḥuma a das-nini aqa niweḍ… Yenni i yeqqaren manaya… Niɣ yenni umi ittɣil iwḍen… Deɣya ili yexsi yetri-nsen…
Maca zeg yij n uɣezdis nniḍen nzemmar a nini aqa lexxu niweḍ ɣer yij n lmers mani ixess a neqqim ḥuma a nefren… A nenbec di min negga maḥend a nessen min ɣa neg zi ssa ɣer zzat…

Minzi zi ssa ɣer zzat wer ɣer-neɣ bu lḥeq a negg min ma deg iyyara i yettraḥen ittili ɣer-s ij n ccan yemɣar ɣer yegduden n umaḍal…

Manaya yeqqen ɣer inaẓuren d qaɛ yenni ixeddmen deg uraq-a wanita… Mala d tidet nexs ad ggen amcan iliq i tussna n sini-nneɣ ixess-aneɣ a newwet di sseḥ walli deg wayawya… Ixesd ad terken i wawal… ad nerr taynit i lxedmet d tɣuri yeqqnen ɣer usentel-a wanita…

Mamec i nettwala merra… Aṭṭas n iplaṭfurmen niɣ n iraqen i yellan di Internet… Sɛeddun-dd ifilmen d iseddiyen i yettwaggen deg umaḍal… Fessren day-sen awal-nsen d tussna-nsen…

S uya aseqsi umi ixess a neksi lhemm netta… D melmi ula d neccin a naweḍ a nḥuz tamcant-nneɣ deg iraqqen-a yina…

Ɛemmars illa s uḥejjer d weɣḍal n wayawya… Niɣ s tikʷra d uzawar i zi ɣa nzemmar a nḥart x temcant-a tanita…

Wah d tidet newta cwayt n webrid… Narcem cwayt n tefras i sini d ifilmen di Arif… Maca ɛad ittraja-neɣ yij n webrid d azegrar deg usegged n min nettegg… D usuɛli n utiknik n tira n usinaryu… D uṣufeɣ… Ula d usemdi (ttemtil)…

Malla wer telli lxedmet tizdig… Tiɣis… Tebna x sseḥḥ d lemten, a neqqim lebda nettnuqqur deg wemcan-nneɣ… Nettzu ɣer wayawya…

Mohamed Bouzaggou

Timaynutin

Fser-itt