22.1 C
Nador
Ttlat 28 Mayyu 2024

Blockchain: karni izi itturja mkul butḥanut.

Blockchain d ij n ttiknuluji i dd-yesqellacen imejjan i weni tt-itteslan deg issegʷussa yeɛdan. ad yili teslid walli d amur urid d tnayen x Blockchain, i yejjin iwdan ɣer-sen imxumbal bac ad feḥmen min teɛna.

Xerres akid-i deg ijen ukarni, ijen ukarni dijiṭal, i di llant Transactions (tsebbabin) urant. Transactions qqaren-tet mkul abeddel n lḥajet s lḥajet nniḍen. Xmi tessaɣed kilu n baṭaṭa s 20 duru qa d Transaction. Lami ttuɣa tbeddalen lejdud sselɛet s ijen sselɛet-nneɣni d Transaction. Iwa Blockchain d ijen ukarni dijiṭal i di ttwaxemmlent marra Transactions. Maca karni-ya wer yelli ca ittwaxemmel deg ijen wemkan waha. Karni-ya itili itwafser jer aṭṭas n kumpyuterat.
S Tmaziɣt, mala tuɣa ɣer-k karni-nni ɣer-k i yetwaxemmel niɣ ɣer butḥanut. Izemmer ad iweddar. Yeddakwal marra Transactions-nni ttuɣa deg-s wer llint. Niɣ izemmer wenni ɣer yella ukarni-nni ad dag-s yirar mamec yexs. Ad yerni, ad yessenqes. Maca mala karni-nni aqqa-t ɣer waṭṭas n yewdan di lweqt d ijt. Wer izemmer ḥedd ad dag-s yesneqcu. S minzi waxxa tesneqcud dag-s, qa yetbeddal ukrani ɣer-c waha. Ḥedd-nneɣni mazal ɛad ɣer-s kuppiya i yellan d lasel.

Blockchain ddsas-nnes d tnayen n leḥwayej. Blocks d Chain. Block ḥesebem-tt d ca n tansa (page) niɣ d tawriqt zeg ukarni-nneɣ. Mkul tansa deg-s ij n wanict n Transactions. Acnaw mani, melmi, mecḥal, min ɛnan… D ca min yeqqnen ɣer Transaction-nni. Blocks-a ttirin qqnen ij ɣer wenneɣni ttsaqaran-d ssensslet n Blocks. Ssensslet-nni ttraḥ tettmarni. ɛemmars ad tenqes niɣ ad ttwabeddel min dag-s. Tettraḥ renyen ɣar-s Blocks d amaynut waha. Aqqa-t din tettmarni ttsaqar-aneɣ-dd Blockchain.

Maḥend a nefhem ssarbis n Blockchain mamek ixeddem a negg ijen usinaryu mani ɣer nefḥem mlih:

Muḥend yesɣa x Ɛellal tafunast. Tanita d Transaction. Maḥend mkul ij wer ittett lḥeqq n wenneɣni ttraḥen ttarin ɣer ṭṭaleb ila ggin ijen Transaction. Tṭaleb ɣar-s ijen ukarni mani ittari Transactions-nni ittuqiɛen. Deg usinaryu-a karni izemmer ad iwedder, ad iḥreq niɣ izemmer ṭṭaleb nni ad deg-s ibeddel mamec yexs.
Maca mala ɣer-neɣ ij n ukarni nferq-it x waṭṭas n yewdan. Muḥend xmi ɣer yegd Transaction aked Ɛellal. Transaction-nni teggen-tt deg yijjen Block. Block-nni ssqadan-t ɣer marra iwdan-nni ɣer yella ukarni-nneɣ. Maḥend Transaction nni ad tili d tidett, bac ad tadef ɣer ukarni, ixessa iwdan-nni marra ad qeblen Transaction-nni ma tḥiq niɣ lla. Mala ijjen zeg-sen yenna lla. Transaction nni wer tettemwiḥsib, wer nzemmer ad tt-nessidef deg ukarni-nneɣ. Xmi ɣar qeblen iwdan-nni marra. Kessin iwdan-nni lqehwa-nsen, nessadaf Transaction deg ukarni-nneɣ, di Blockchain s ijen wawal-nneɣni, teddakkʷal Transaction-nni tudef di Blockchain, wer izemmer ḥed a tet-ibeddel.

Sminzi mara Transaction i yellan di Blockchain, aqqa-tent ɣer yewdan-nni marra, di lweqt d ict, abeddel n ca n Transaction ixess-as abeddel n kuppiyat i yellan ɣer marra iwdan-nni, tanita ɛemmars ad tili.

Timaynutin

Fser-itt