22.1 C
Nador
Ttlat 28 Mayyu 2024

Ij n 4000 isuraf i nnhar waha!

Yettwassen belli wi ig itteggen 10.000 n isuraf n tekli di nnhar, ad tili sseḥt-nnes mliḥ. Deg-s ca n ccek deg wawal-a?  Din ij n trezzut tufa belli waxxa d cway n weḍlaq iḍaren waha di leɛwin, yecna i sseḥet, maci al ḥama tiweḍ 10.000 n isuraf.

Spurt (arryaḍa) d llemliḥ, manaya yettwassen. Maca urid Sport  waha, ula d cwayt n tekli tessbeḥ i idammen, i stumaɣu, i arrimet amen tekmel, tessleqqa zi lehlakat iɛeffanen.

Ca n ttaḥalil rẓin taṭiyurit n 10000-isuraf

Zi cḥal uya imussnawen ttcekkan di tḥajit-a n 10000 n isuraf, maca lux ca n ttaḥalil tegga-ten European Journal of Preventive Cardiology ufin belli ɣir 4000 n isuraf n tekli, zemmren ad sselqan zi lmewt n lɣeflet. Xelli ɣir 2300 n isuraf mkul nnhar, zemmaren ad sselqan zeg waṭansyu d wul.

Ttaḥalil-a yettwaggen, deg-sen axentec di 17 n trezzutin, tina deg-s ttaḥalil n 227.000 n midden zi mkul amkan zeg umaḍal. Ufin tikli teqqen ɣer sseḥḥet i yellan mliḥ. Taneggarut-a wer teqqin la ɣer lesnin, la ɣer wemkan. Amek wer yettwiḥsib ma d iwetman ma d tiwetmin. Qaɛ kifkif.

Min nlemmed zi manaya marra, tikli tessbeḥ, mkul nnhar mala nerni 1000 n israf mala drust n tekli sennej i min neggur. Zemmaren ad rnin cwayt n wussan di buḥbel-nneɣ, mala nerni-dd ɣer-sen 500 nniḍen, ataf nzemmar a neḥḍa ul-nneɣ zi lehlakat, amek nzemmar a x-aneɣ nesselqa zeg waṭasyu.

10.000 isuraf, tekka-dd zi ca n arriklam waha.

10.000 isuraf, ɛemmars wer dd-kkin zi ca n trezzut niɣ zi ca n tteḥlil. Tusa-dd zeg ij n ttiknika n ca n fabrika zi Jjapun. 

Deg 1964 tesufeɣ-d Yamasa macina tamezwarut iḥessben isuraf  „Manpo-kei“, i yexsen ad yini „mḥesseb-1000-isuraf“.  Ssugur jer yewdan belli qa 10000 n isuraf ḥeṭṭan rrimt, sleqqan zeg waṭṭanen. Min dewlen yewdan ḥessben-t d tussna, dewlen di ca n imukan ttwessan zeg-s la d iḍbiben.

Timaynutin

Aqelɛi
Aqelɛi
Abdelmajid Akalai

Fser-itt