26.1 C
Nador
Lexmis 30 Mayyu 2024

Umi qqaren paraduks?

Paraduks (En: Paradox) niγ “ttanaquḍ” s Terɛrabt. D ijj n [Statement / lɛibara] i illan metnaqḍa aked ixef-nnes. tzemmar a tili d axarres, d awal, d ca n lḥajet i illan teccat deg yixef-nnes. S Tmaziγt, paraduks d ca n ḥajet wer tt-iqebbel llujik (Logic).

Ɛla ḥsab mani nessawal, d min xef nessawal, parduks imsebḍa zi lḥajet γa tenneγni. Degg-a ittraḥ ittfelsaf kṭer. Maca cwayt n uxaress yefsus, d cwayt n imedyaten, ad awem-dd-iban.
Zi paraduksat i illan ttwassnen s waṭṭas γer iwdan, paraduks n ukeddab. Mala inna-ac ca n ḥedd: “Nec lebda sxerriqeγ” itejja-aneγ jar 2 imxumbal.
1. Mala neksi billa atarras-nni issawal tidett. Ittsemma min yenna γar-s day-s lḥeq. Mala nexzer min yenna, ntaf billa yenna ila netta yesxerriq. S uya qa min x-as negga γa umezwar ila issawal tidett wer telli ca nican.
2. Mala neksi billa netta isxerriq. Nxezzer γa min yenna, nettaf ila isxerreq dag-s. S uyenni netta yeqqar tidett i wer illin ca d min x-as neksi neccin amur amezwaru.

Ddegg-a ittegg tuffet uzellif. Mara tufid wer das-tefhimeḍ, γer-itt cwayt cwayt. niγ ḍfer amedya-ya s wadday:

A: Min dag-s di B d ttidet
B: Min dag-s di A d axarriq

Di temẓi cḥal neqqim neḍḍuquz nettxarres di wi i d-yezzaren, ma d tamellalt ma d tgaẓit. Tenni d paraduks i illan wer γar-s illi umsufeγ. Am nettat, am paraduks n [Grandfather/ljed].
Paraduks n [Grandfather/ljed] tban-d deg iyyar n Fisik. Teqqar illa mara iwḍen imussnawen ad saqaren ca n macina n lweqt. Uca terr-ic γer lweqt rumi ttuγa illa jeddi-c yedder. Ma tzemmered ad t-tenγed niγ lla? Mala tenγid-t. qa ataf wer d-ittejji baba-k i cek-d-yejjin. ucek wer tilid tellid bac ad tɛeqbed γer lweqt-nnes bac ad t-tenγed. Temxarwaḍem? 🙂

Paraduksat ca n marrat ttilin d tidett. Ca n marrat wer ttilin la d tidett, ula d axxariq. Urid d sseḥ urid d lγalaṭ. utrimid lebda teddured deg umxumbel-nni min γa tekked tettxarssed.
Paraduks-nneγ i zi γa nbelleɛ, d aseqsi iqqar: deg ijjen dcar, ij uḥeffaf ittḥeffa i inni wer izemmren ad ḥeffen i ixef-nsen waha. Inneγni lla. itsemma mala din ca n yejjen yessen ad iḥef i ixef-nnes, aḥeffaf-nni wer das-itḥeffi ca.
ixeni? wi itḥeffan i uḥeffaf?

Timaynutin

Fser-itt