21.1 C
Nador
Jjemɛa 21 Yunyu 2024

Azɣenɣan: Turtit tazayezt tedwer am acnaw tazubact.

MASIN IMTALLAF

Inna uɣmis n NADORCITY deg ij n uneɣmis-nnes; belli taɣiwant n uzɣenɣan deg ussan-a ineggura ɛrayen ad tedwer amacnaw ɛammas war ɣar-s turtit, ɛla ḥsab ij n umsawaḍ teggi-t aked imezdaɣ n uzɣenɣan, nnan day-s illa turtit a tedwer tessaggwad ad tt-yadef uterras.

Ɛawed nnan deg umsawaḍ-a; turtit-a d nettat waha d araq i mani zemmaren ad ffɣen imezdaɣ n tamdint n uzɣenɣan ad fewjen xef yexf-nsen, suya tettaren zi tɣiwant-nsen d tenbaḍt, ad beddent xef uɛdar n turtit- a, ad as-arren taynit, maḥend ad ɣar-s d tedwer tudart, ad afen imezdaɣ n temdint mani ɣa ndaren reqneḍ.

Timaynutin

Fser-itt