33.1 C
Nador
Ssebt 13 Yulyu 2024

amuddu ɣar serwan (05): Nnhar n lappil, maca nnumru walu!

awal n ttilifun

Jar cwayt n wawar d cwayt n teḍsa d tẓadjid d useɣḍi. Teεdu tameddiṭtnessiweḍ-d akud n iḍes. Wen xef ittek iḍes itteṭṭes, wen war izemmaren ad iṭṭes di lhiraj ittɣima ittmenɣa aked yinn issawaren jar-asen.
Nuffu-d ass wis tlata aked umbumbes n tfawet nettesra asqarqeb. Lappil… Nbedd d filat amen day-neɣ iḍes εad netdundut inna-aneɣ gget setta setta di fila. Iḥesb-aneɣ yuyur uca nedwer ad nkemmer iḍes.
Arami i nettesra aplanṭu iwwi-d areyyeq abeqraj n waman inwa. Cubri n watay, cubri ssekkʷar. Neccur-d tiqedduḥin-nni waxxa idja negga day-sent reεḍes. Maca cḥar n waman i ɣa yawi ucubri n ssukkʷar wenni i das-teggen i rqehwa tefsus. Ixessa azyen n rkas bac ad iqqim yiziḍ.
Neεder atay uca neqqim nettraja macca. Arami teεdu tseεεet εrayen i d-wyen aɣrum. Ɛawed nraja cwayt wyen-d taqquct n furmaj d ijt n kunfitur deg uraq n zzect-nni.


Nareyyeq wyen-aneɣ-d tilifun. Uca nfreḥ ttraɣan-d s ismawen mamec i d-nudef nettraḥ ɣar-sen nessawar. Iwweḍ-ayi-d uraɣi nec wis rebaɛa. Ruḥeɣ nnan-ayi ma ɣar-k ca n nnumru?

– Lla nnumrawat aqqa-ten di tilifun.

– Mara war ɣar-k bu nnumru ruḥ ad teqqimed min dac ɣa negg.

– Raja ad xarseɣ. Zemmeɣ tawengimt-inu ssufɣeɣ-d nnumru n baba weḥḥd-s.
Iwta nnumru inna-ayi ɣar-k tnayen n tminutin.
– Alu baba mamec tedjam. Kkes amnus-inu… Inna-ayi kfa-c tkemmred.

– A ccaf qa War nniɣ walu.
Inna-ayi: Twarat nneɣni ssewj-d min ɣa tinid. Tarek i ma mlih tarek i wseqsi.

Nniɣ-as: Tarnim-aneɣ-d aɣuffet s tilifun-a. Inna-ayi: Ruḥ ɣar uraq-nnec. Mri tarezzud ad tessiwred di tilifun ataf war d-tised da. Uyureɣ s uxiyyeq. Kemmren tilifun.
Yusi-d ijjen inna-aneɣ wen ixsen ca zi tḥanut ad izemmem isem-nnes Da. Idja nuḥer nettraja ɣar tḥanut. Iwwi-d listat n yin ɣa djant tenεacin di lakis. Kur ijjen s isem- nnes. D mecḥar n ttmenyat i ɣar-s din. Qqaren-ac εemmar min texsed ari-t di tewriqt-a. Farḥeɣ. Uriɣ min ittmeccan d tseswin. Ggiɣ reqcuε ig ittwaḥdajen zi ṭṭebsi rkas taɣenjact. Ggiɣ stilu d udlis acemrar bac ad ttariɣ. Idja ɣar-i dinni ttmenyat. Uca farḥeɣ qqimeɣ ttrajiɣ mermi i d ɣa awyen. Nedwer ɣar rirat-nneɣ ḥend ad nettu.
Iwweḍ-d umecri.
Nessewjed-d aqedduḥ-nni εawed nεemmar day-sen baṭaṭa d rmareq. Neqqim nettraja tawyen-d aysum n ubibi yuzeɣ tticcen-d ijt ijt zeg ufus ɣar ufus. Marra ittebriddiε. Ag ijt n tdanunt idja ssizwarent d tecnift n weɣrum mara texzard deg yinni ig ibeṭṭan manayenni war tzemmared ad tecced. Maca s bezzez.

tḍeffar

ɣer ɛawed: Amuddu ɣer Serwan (04): Yuba yeqqar tiqessisin x ineḥbas

Timaynutin

Fser-itt