19.1 C
Nador
Larbeɛ 22 Mayyu 2024

Am uɣi am lbakur

Yesmun-itt, izemmem-itt: Ɛebdelwaḥed ḤENNU

“Am uɣi am lbakur”, d awal zi min dd-jjin imezwura, yettwaqqar xmi i dd-ittberra ɣer-k ca n yijjen zi ca n lḥajet ttuɣa yizwar yegga-tt ula d netta. Niɣ mala irezzu ɣer-k ca n yijjen ca n lḥajet, netta ttuɣa yizwar-as iqḍeɛ-ak lḥajet am tenni.

Awal-a x-as tḥajit, alik-awem-tt:

Ttuɣa din ij n temɣart ɣer-s aṭṭas n wurtan (tiɣudanin), uca xmi i dd-ittaweḍ wakud n lbakur, tettekkes, tettett, wer tticc walu i tajjart nnes.

Tajjart nnes ula d nettat, ttuɣa ɣer-s tafunast, uca umi turu tfunast-nni, yeqqim uɣi izelleɛ! Tetteẓẓi, tsess, min x-as ittceṭṭan, tkessi-t tneqqel-it g wazzerg.

Ij n twala, tenna-s tajjart-nnes: “Ḥcuma x-am, tneqqled aɣi g wazzerg, mli mɣar dayi-t-id-tetticced ad sweɣ !”

Terra x-as nettat, tenna-s: “Zeɛma am uɣi am lbakur !”

uca zi sseni yeqqim d awal : “am uɣi am lbakur”

ɣer ɛawed: Tuli tuli

Timaynutin

Ɛebdelwaḥid
Ɛebdelwaḥid
Abdelouahid Hennu

Fser-itt