33.1 C
Nador
Jjemɛa 12 Yulyu 2024

Akurẓemmiw ameẓẓyan

Tanfust n Gianni Rodari – Tasuɣelt n Asmaa Aouattah

Ixemmem ijj n ukurẓemmiw, ijj n wass, inna deg wul-ines: “Ussa maɣar leḥbab-inu qqaɛ gguren metkermin? Nec mli ufiɣ ataf ggureɣ ar dat am ijerwan. Ad lemdeɣ, mala ur wwiḍeɣ, ejj ad ay-iwḍa unewwar!”.

Issenta almad n tikli ar dat, gi tnuffra, jer n yeẓra n yeɣzar. Ussan imezgura iweṭṭa-dd iwehhen s lweḥlan. Ittmuzguḥ mani ma, ittkunsur-as yilem, ttadfen-as iḍaren deg wayawya. Maca ass x wenneɣni, ibda ittseggad tikli s umeḍrun. Kulci x ulmad, awi-dd ad ixes bnadem waha.

Wami yumen ixef-ines ila iggur nican, inna-sen i leḥbab-ines:

—Xzaret deg-i mliḥ.

Uka iwwi tanekkayt ar dat.

—Ih ya mmi tsa-inu! —teksi yemma-s deg imeṭṭwaen—, yak ma txeṭṭer-ak? Err-dd lbal-inek, ugur amuk dak-slemden baba-k d yemma-k, ugur amuk tteggen ayetma-k min xef tɛizzed.

Ayetma-s, maca, rran-tt x tḍeḥḥakt waha.

Baba-s indi deg-s tiṭawin, ikres deg-s twarna, inna-as:

—Ikfa-s i tubbuhliyya-ya! Mala texsed ad tiɛiced akid-neɣ, ugur amuk gguren qqaɛ ikurẓemmiwen. Mala trezzud ad tegged rray-inek, aɣzar imɣar: Nnettleɛ, ur dd-terri s inuraz ɛemmars!

Akurẓemmiw ɛizzen xaf-s leḥbab-ines bezzaf, maca yumen ktar s ubrid i yexḍar, ur t-tudif ula d tuddimt n ccek: iderreɛ yemma-s, isellem x baba-s d ayetma-s uka iksi deg uḍar.

X ubrid, rran-as taynit ci n ijerwan zi yenni umi itteɛjib ad ttkan tinzar-nsen gi kulci, ila munen x ijjt n tifert n uninufar, ttreẓẓan tiɣmest.

—Ddunnit temmeḍren—inna ijj n wejru.—tuka xzaret wa ma d akurẓemmiw ma d nnec i iḍḍehwren, xayellah.

—Walu, ur iqqim uweqqar! Inna ijj n wejru nneɣni.

—Mana lmunkar-a! Mana lmunkar-a! Inna wis tlata.

Maca akurẓemmiw ur t-idd-icqi lḥal, ikemmel abrid ar dat, amuk tetteslam. Wami iwweḍ ar ijj n umkan, ittesla ttlaɣan-as-dd.

D ijj n wejru d awessar, udem-ines ixiyyeq, iqqim weḥḥdes ag ijj n teẓrut.

—Tifawin—inna as ukurẓemmiw ameẓẓyan.

Ixzer deg-s mliḥ uwessar-nni, isseqsa-t:

—Ini-ay xayellah min dak-ittɣil qa tettegged? Qa ula d necc, wami ila lliɣ anect inek, ila zɣil-ay a desen-slemdeɣ i ayetma ikurẓmmiwen muk ɣa uguren ar dat. Iwa xzer min dd-wwiɣ zi manayenni: ttiɛiceɣ weḥhdi, iwdan ad sseɣlin iles-nsen ula ma ssiwlen akid-i. Sell i min dak-ɣa-iniɣ: dwel ar tikli inek maḥend ɛad zik, a dd-yas ijj n wass ad ay-treḥmed x-as.

Ur yufi min das-ɣa-yini ukurẓemmiw-nni ameẓẓyan, issɣed waha. Maca deg ixef-ines, iqqar: “Nec aqa-yi x ubrid”.

Imsafaḍ x uwessar-nni s ijj n ṣṣwab d ameqqran, indeh ixef-ines ar dat.

Ad yaweḍ mani iggʷej? Ad igg agla? Ad isegged qqaɛ min ifferyḍen gi ddunnit? Iqseḥ a nessen, mizi netta ɛad iggur, s targzat-nni n wass amezgaru. Maca nzemmar ad as-netter s wul nneɣ:

– Yak ad telqid ttisir!

Timaynutin

A.Aouattah
A.Aouattah
Asmaa Aouattah

Fser-itt