27.1 C
Nador
Ttlat 23 Yulyu 2024

Afedjaḥ issufeɣ-dd tnayen n idlisen d imaynuten, « afsay » d « Jeḥḥa : tiḥuja n taḍsa »

Yessufeγ-d wezlawi d umari Arifi Muḥemmed Inɛisa i yettwassnen s “Afedjaḥ” tnayen n yidlisen d imaynuten. Ijjen zzag-sen d amud n yizlan qqaren-as “afsay”, wenneɣni d adlis n taḍsa yegga-as i yisem: “Jeḥḥa: tiḥuja n taḍsa”. Inɛisa deg wawal-nnes i yewca i lerifain, yenna belli amud-nnes “Afsay” d : “Asiɣi deg webrid n tfawt, ad t-neḥseb d Afriawen n tfawt wis tnayen minzi isental i dag-s di tqessisin-a merra ggurent ɣer usxdem n leɛqel”. Yerna yenna d netta issawal-aneɣ x udlis-nnes n yizlan “Afsay” : “Dag-s xemsin n tqessisin. Dag-s min illan d aqdim d cwayt n tqessisin d timaynutin“.

Zeg ij n uγezdis nniḍen, di min iqqnen γer udlis n “Jeḥḥa: tiḥuja n taḍsa” iqqar x-as Inɛisa: “Yirweγ dag-s tiḥuja n tḍeḥḥakt i nettmɛawad xmi i nettγima aked imeddukal“. Yerni yenna d netta issawal x mani i tent-yufa “lebɛad [zeɛma tiḥuja] ttuɣa-yent ɣar-i, ca zzag-sent ksiγ-tent-id zi ca n idlisen. Lebɛaḍ saqareγ-tent-id nec maci walli bu aṭṭas“. Ittsiγa issawal Muḥemmed Inɛisa x udlis-nnes, d netta issruγa tifawin x tnettit n Jeḥḥa. Yenna-aneγ “Jeḥḥa-ya ma d Maziγ ma d Aɛrab ma d Aturki? Wer ssineγ. Maca yettγima d ij n wudem yesmuna jar tiγit d tibbuhliya… Izemmer ad yili d tisit n wamun”. Di min iqqnen γer min yejjin Inɛisa ad yesmun tiḥuja-ya yeqqar-aneγ: “Maḥend agdud ad iḍḥec cwayt maci a neqqim nettru waha“.

Amek nessen Afedjaḥ ttuγa izwar-as issufeγ-dd amud n “Afriwen n tfawt” d ungal “Amseksi jer weẓwar d wafar“. Ɛawed yegga-as ij n usemγar i unaẓur Lwalid Mimun wami i x-as dd-yura ij n udlis yegga-as i yisem n “Lwalid Mimun zi ddcar γar umaḍal“.

Timaynutin

C.Andic
C.Andic
Chahid Andich

Fser-itt