28.1 C
Nador
Ssebt 15 Yunyu 2024

Adiktaturi ameqqran 

yura‑tt Baghdad el Mesbahe

Samḥet-ayi nec wer rezzuɣ ca ad iliɣ d agellid. 
Manayenni wer yelli ca d ccɣel-inu. 
Wer rezzuɣ ad reyyeɣ x ḥedd ula ad rniɣ ḥedd. Mala din tizemmar rezzuɣ ad swiziɣ ag marra yewdan. Udayen, yinni wer yuminen, ibercanen d icemlalen. 
Marra nrezzu a neswiza ag wayawya. Iwdan ammu illan. Nrezzu ad neddar ag tawenza, wer yelli ag ttamara.

Wer nrezzu ad necreh wara ad nesseḥqar hedd. Deg umadal-a day-s araq i marra iwdan. Tammurt tecna day-s agla. Ad tewwec tasɣart i marra idneɣ . tudaet-nneɣ ad tt-neddaret di tlelli d tcuni. Maca iweddar-aneɣ webdrid. Ṭṭmeɛ idwel d ajeɣdid n buḥbel-nneɣ ileḥḥef timmuxsi i umadal ijja-neɣ di ttamara d usizzel n idammen.

Negga twafit i tazra waxxa amenni necref ixef-nneɣ. 
Macinat rrint-aneɣ nettɣebba, maca nrezzu a nerni. 
Tussna tetterra-neɣ nettmelliɣ. 
Tiɣit-nneɣ terra-aneɣ neqseḥ wer neḥli. nettxarras aṭṭas nettaca drust. 
Neḥdaj talsa ktar zi min neḥdaj macinat. 
Neḥdaj  tadukkli d leḥnuniyet ktar zi tiɣit.
S nebra taɣara-ya ad tedwel tudart marra d amenɣi, marra a nweḍḍar.
ṭṭiyarat d arradyu sidsent-aɣ ɣar wayawya.

Ddeqq-a n twafitin ittxessa-asent iwdan icnan. Itxessa-asent tawmat umaḍal d wemquddi i marra yewdan. Aqa luxa awal-inu ittaweḍ ɣar lemlayen n yewdan deg umaḍal amen yekmel. 

lmlayen iɣufan n yaryazen d temɣarin d iḥenjiren imeẓẓyanen. D imennɛraq n ij usuyur ittejjan iwdan di ttamara, cerfen yenni wer yeggin minxef

I marra yenni izemmaren ad ayi-tteslan ad awem-iniɣ: “war ttɣufam ca”
ttamara-ya ig ittekken tus-d s ṭṭmeɛ d tarẓugi n yenni ig ittagʷden tyumi n waydud. acrah n yiwdan-a ad yeqḍa.
Idiktaturuyen ad mmten. Leḥkam-nni iksen i waydud ad idwel ɣer waydud.
Mecḥar ma kkin iwdan tmettan tilelli wer tweḍḍiri. 

Iserdas! 

Wer xeddmet ag wamziwen. Wer xeddmet ag inni dawen-isseḥqaren tterran-ken d isemɣan. Yinni issuyuren tudert-nwem qqaren-awem min ɣa tteggem, mamec ɣa txarsem d mamec ɣa tacam. yinni dawem-isyamen, tḥazen min ɣa teccem, rrin-ken am lmal. Ḥuma ad telqam leburqi.

Wer xeddmet ca i degg-a n yewdan. Iwdan am macina s tiɣit n macina d ul n macina.
Kenniw war tellim ca d macinat. 
Wer tellim ca d lmal. 
Kenniw d yaryazen! 
Kenniw ɣar-wem tayri n yiwdan deg wul-nwem. 
Kenniw war tcarhem ca. 
Illa yenni immexsen ig icarhen. 
Yenni immexsen d yenni war yellin d iwdan. 

Iserdas! 

Wer ttmenɣat x tesmeɣ!
Mmenɣet x tlelli!
Qa Lucas 17 yeqqar: “tagduda n Rebbi aqa-tt deg iwdan”
Wer telli deg ij n waryaz niɣ deg ij n tarbiɛt, 
aqa-tt deg iwdan marra. 
Day-wem kenniw! 
Kenniw! iwdan! 
Kenniw ɣar-wen tizemmar! 
Tizemmar ad tesemɣarem macinat. Tizemmar ad teggem tawenza. 
Kenniw, iwdan, 
Ɣar-wem tizemmar a teggem tudert n trelli d tcuni. Ad terrem tudart-a d ijen tudert tecna. 
S yisem n mukratiya. 
Yellahut a negget tizemmar. 
Yellahut a nmun marra. 

Yellahut a nemneɣ x ij n umaḍal d amaynu. Ij n umaḍal a day-s negg udem i wayawya. Ij n umaḍal mani yewdan ɣar-sen tizi deg uqeddec. Mani iḥudriyen ɣar-sen imal d yinni imeqqranen ad ilin di tefra. S tzallit x tmeslayin-a i zi wḍen wamziwen ad reyyen.

Maca sxarriqen! nitni ɛemmars ad ggen min zi zzullen. ɛemmas wer tt-ggin. Idiktaturiyen rexxun i yixef-nnsen, maca ttejjan aydud teddaren am isemɣan. Yellahut a nemneɣ ḥuma a negg min xef nezzull. Jjet-aneɣ a nemneɣ ḥuma a nerxu i umaḍal. a neqqes igemran n tmura. A neqḍa x ṭmeɛ, acrah d tɣennant.

Jjet-aneɣ a nemneɣ i umaḍal n lmeɛqul, amaḍal n tussna a nizwar ɣer zzat ḥuma a naf tawenza i marra iwdan! 

Iserdas! S yisem n mukratiya: “yellahut a nmun!”

Timaynutin

Fser-itt