19.1 C
Nador
Ttlat 21 Mayyu 2024

Aɣimi x tnebdat n temẓi

Asmae Aouattah
Asmaa Aouattah

Tura-tt : Asmaa Aouattah.

Wami i bdiɣ asafar, tiwlafin ila bbɣewrent-ay zdat n tiṭawin. Ibriden, tekka-dd x-sen tagguyt. Yallah ẓerreɣ lexyal n tewwura. Waxxa ammen, tiwwura-nni ssneɣ-tent, senhizzant-ay g wul taḥnint. Ugureɣ ar ijjten zeg-sent. Ssneɣ ila a din afeɣ ḥedd ssneɣ-t. Ndelfeɣ bezzaf n twalatin, g yijjten zeg-sent, wḍiɣ, inxeḍf-ay wul, zɣil-ay ɣliɣ. Ḥadiɣ tawwurt, sqerqbeɣ x-s, walu. S usteftef, ufiɣ tanebdat may qqimeɣ, ttraḥeɣ ttaseɣ-dd amexmi aqqa-y gi ḥayzuz. Ad ɣliɣ, ad ɣliɣ, ad ɣliɣ. Ur ɣliɣ ci, maca ɣliɣ gi jjib x tsenduqt n luqid. Ufiɣ g-s krumut, ssuffeɣ-tt s imeṭṭawen n lefraḥet. Qqimeɣ ttɛayareɣ ag nec. Ttmuttuyeɣ zi nec a nec, ijjt n twala ad rniɣ nec, ijjt n twala ad rniɣ nec. Ni nec ni nec icqa-aneɣ ad nerbeḥ. Min danɣ-dd-icqan? Min din nettegg?… Isuḍ-dd leɛwin, iwwi krumut ar wul n tagguyt, ur ufiɣ mizi ɣa ɛyarɣ ag nec. Mix kkreɣ ad ten-ḍefreɣ, iffeɣ-dd wergaz, ittɛna-ay bezzaf maca ur ssineɣ min. Inna-ay: kker deɣya aqa yemma-m tettraja a das-tawid ssuxert. Ttuɣ nniɣ-as mix ttxezzareɣ ar tburjwin ma ad dd-ssijjent qbel ma ad ugureɣ. Mays tekkint? Naɛima, Nadia, Karima, Rafiɛa, Samira? May telhint tejjint zzenqet texwa? Nec ugureɣ, ugureɣ, ugureɣ…

Mays ɣa kkeɣ? Mala kkiɣ zi zzenqet n uẓelmaḍ, a day-teṭṭf din temɣart-nni i umi ttɛawadeɣ tinfas n Sindibad, nettat tettɛawad-ay tinfas-ines, ur zemmreɣ, ad kid-s qqimeɣ din ar tudecca. Ad kkeɣ zi zzenqet n uẓelmaḍ, waxxa tbedd, tessaḥḥal, maca ad tt-awiɣ. Xelli d din, ɣer-i din ijjten ttemherwaḍeɣ akid-s, maca ad snɛmilɣ ur tt-ẓriɣ. Uliɣ, tagguyt tedwel d adrar d ijjen, ttwaliɣ taneqqidḍt d tazegzawt teggʷej, d tenni weḥḥd-s i day-isskanen abrid. Ttakiɣ amuk tessiɣ-ay-dd asɣun tjebd-ay ar ɣer-s. Takarrut mays dd-ssaɣeɣ pippa, ummm, lefwaḥ-in isdewwex-ay, irra-ay-dd ar tudert. Maca takarrut-nni tazegzawt texxwa, ur g-s telli limert n ci, izdeɣ-itt ɣir lefwaḥ n pippa. Zi ila ttaliɣ tsawent dewleɣ hewwiɣ taksart, iweḍḍer mays ɣa kkeɣ. Iweḍḍer-ay min rezzuɣ, mays tekkid a tamɣart mizeg rezzuɣ ad xennseɣ, mmel-ay mays ɣa kkeɣ. Taksart, tagguyt, ur ttwiliɣ ɣir tagguyt, iweḍḍer-ay min ɛniɣ, hewwiɣ ttesliɣ i teɣraɣayt n uɣennij issen-ay, d yidez n iḍaren ag tmurt, d usɣun-nni i day-issiwḍen ar takarrut tazegzawt ittali ihewwa zdat n tiṭṭawin-inu. Wami qellbeɣ ad nḍuɣ, wḍiɣ, ur ssineɣ may wḍiɣ.

Timaynutin

A.Aouattah
A.Aouattah
Asmaa Aouattah

Fser-itt