18.1 C
Nador
Larbeɛ 22 Mayyu 2024

🔊 Merra min tzemmred ad tessned x “lminimalizem”? (+audio)

Tira d tmijja: Karima Ouaali

Aṭṭas n warruḍ i tesɣid wer ten-tariḍed-ca, aṭṭas n yidlisen i ɣer-k wer ten-teɣrid ca, aṭṭas n leqcuε di kuzina wer ten-tesxddimed ca, d waṭṭas n makiyaj i ɣer-m i wer tegged ca. Di kul twalat teffɣed zi taddart s ifassen xwan. Maca tetteεqqabed-dd zzag-sen εemmaren. Waxxa wer trezzud bu ad tesɣed, maca tamẓa n usewweq i day-k ɣer dixel wer tettyiwin. Tettlaẓ, trezzu ad tecc, ad tseɣ, ad tḥreḍ, ad txemmel bla lfaydet.

Tessned min xef nessawal ? Nessawal x llhef n usewweq niɣ n tmesɣiwet, wac nzemmar a nili mliḥ mala wer nesɣi merra manaya ?

Wah nzemmer !

Wah nzemmar a niεic bla manaya, d wa d awal i teqqar lḥaraka n uminimalizem niɣ asenqes zi tmesɣiwet d uɣasṭar n ttmenyat d lweqt di tmeslayin i wer daneɣ-ineffεen.

Maca d amezwaru, ssneɣ ila ggur ad ayi-tessqsam ; min teεna lminimalizem ?

Lminimalizem ttuɣa-tt zi zzman, ɣer Ibudiyen, nitni ttbeddan x min illan ɣer-s lhimmet di thudert-nsen d manaya nettaf-it ɣer Ijapuniyen εad lux di tudert-nnsen ḍeffarent, ttiεicen zzay-s.

Maca lminimalizem tban-d deg iseggusa n settin zi lqern i yeεdun, di New York aked ijjen temzyida n tẓuri deg umarikan awarn-as temmutti ɣer ddikur d lebni maca deg ussan-a imeggura lminimalizem dewlen aṭṭas n yiwdan i tt-iḍeffaren d tabridt di tudert-nnsen

Maca aked lweqt εawed tedwel d tabridt n tudert deg usuyar n lweqt, d macca d uɣasṭar. 

S lminimalizem tzemmared ad tiεiced tudert-nnec bla arrwina. S lweqt d ttmenyat i tḍeyyaεed deg usewweq tzemmred ad tewced di mindi ɣa tnefεed tudert-nnec. X uya, ataf ad tesḥussed s lefraḥet alaḥsab aṭṭas n imerzuten ig yarezzun di lminimalizem

Min umi tneffeε lminimalizem ?

Ad tacid s tlelli deg wemcan mani ɣa tilid, xmi ɣa tenḍared marra min wer tetteḥwijid. Ad tεiced s tmeslayin i tetteḥwajid waha, awern-as a zzay-k imekkes umnus n ttmenyat n llhef n usewweq. S ijjen ḥajet aqa-tt ɣer-k, tzemmared ad tesxdmed i waṭṭas n tmeslayin. Ttmenyat i ɣer tḍeyyεed, tzemmared ad zzay-sent tegged timeslayin nniḍen i cek ɣa yejjen tferḥed, terḍid x yixf-nnec.

Mala trezzud ad tedwled la d ccek zeg iwdan ig iḍeffaren lminimalizm ?

Manaya ihwen, araḥi-d ad ac-mmleɣ mamec.

Seqsa ixef-nnec, temmarkned merra timeslayin tisebḥanin d tεeffanin i ɣer-k ittemεawaden di taddart, ha aqqa-c amecnaw ɣer-k tnayen zi mkul lḥajet, amecnaw tnayen n tsira, rebεa n stilawat, tnayen n kupiyat zeg ijjen lektab.  

Smun kul icten zi leḥwyej-a, tesxdmed min ɣer-k,  mala tufid ixef- nnec wer tettḥwijid ca, war x-as bu trezzud, ssen ila tzemmared ad tiεiced s min ɣer-k.  

S ijjen lḥajet ad zzay-s tsxedmed aṭṭas

D tanita n lminimalizem ḍeffarent aṭṭas n yiwdan deg umaḍal, d iwdan d imeqqranen ɣer-sen ccenεet-nnsen

Hi cekk lux, tzemmred ad tilid zi lminimalizem niɣ lla ?

Karima Ouaali. Tala: Lerifain.fr

Timaynutin

K.Ouaali
K.Ouaali
Karima Ouaali

Fser-itt