23.1 C
Nador
Ttlat 28 Mayyu 2024

Ṭanja: Ddḥas mseqqem x lmunet n kuruna!

Le Rifain

Dewlen-dd yewdan ɣer wemrubbuẓ x twura n lebnuk di Ṭanja. Awarn i umi yeḍleq Lmuɣrib i lmunet wiss tlata i dd-yessufuɣ zeg usenḍuq n uɛawen n kuruna.

Lexber i dd-neksi zi Anwalpress yeqqar belli ttuɣa dinni filat anict n min tent-iqedden, iwdan ggin iqeṭṭusen zzat i twura n lebnuk. ttrajan a ten-dd-taweḍ nnubet ḥuma ad ksin ayenni n lbaraka i yudrusen s waṭṭas.

Tala i zi dd-nugem lexber-a, teqqar belli dinni aṭṭas n yewdan ɛad ttcetkan, minzi ɛad wer ten-dd-tiwiḍ lmunet wiss tlata.

Timaynutin

Fser-itt