21.1 C
Nador
Jjemɛa 21 Yunyu 2024

Ɛmar Udaddi

Ḥajitkum, yekker di min yeɛdun, ttuɣa din ijjen qqaren-as Ɛmar Udaddi, ttuɣa-t d miɣis. Ttuɣa ɣer-s ij uma-s yeccur s temɣendeft. ttuɣa min ma yenna-s wer ɣer-s ittesli.

Ij n wass, ṭṭfen abrid tnayen idsen, teṭṭef-iten-dd llilet, xzaren ammu d wammu, ttwalan ij n tsejjart, uca weɛden-tt maḥend a din sseɛdun tameddit.

Menhu d Ɛmar Udaddi, yuli di tsejjart. Yeqqar-as i umas i di tella temɣendeft: “Ali-dd ay amcum, aqa a dd-yekk ca n yifis a c-yecc, niɣ a dd-yeɛdu ca n wemsebrid wer ttessned min deg-k ɣa yexdem. Ali-dd ad tedduryed di tsejjart, wer dac-dd-yerri ḥedd lexber ma aqqa-cek da niɣ wer da tellid.

Maca imɣendef d imɣendef waha. Yenna-s i Ɛmar: Mala cekk tulyed di tsejjart, necc ad ɣzeɣ di tmurt, a din dduryeɣ zi tesmeḍ.

Yeqqim yeqqaz, yeqqaz… Alami yegga aḥfur anict n tiddi-nnes. Yentu ixf-nnes di tmurt, yejja illa azellif ittban.

Umi teḥdeq tmeddit, ɛdun-dd ca n yemsebriden, weɛden-dd tasejjart-nni. Bdan rezzun x yeẓra i ɣa ggen d imran, ḥuma ad qqden timessi. yenneqreḍ yijjen deg uzellif n Yemɣendef, yenna-sen i imeddukkal-nnes: aqqa-wem ijjen, rnim-dd tnayen n yemrn waha.

Rnin tnayen n yeẓra ɣer uzellif n yemɣendef, uca qqden timessi. Lexdenni, yebda ittlaɣa:

  • “A Ɛmar a Ɛmar Udaddi, Azellif n uma-c yedwel d imri”

Amen yella di tsejjart yennuffer, yerra-dd x-as:

  • “mli tellid d uma, ili aqqa-cek akid-i”.

Nekka-dd ssa d ssa, wer daneɣ iseḥḥ ca, tseḥḥ-aneɣ yij n tleqquzt n weɣrum, a tt-nebḍa jer-aneɣ.

Ɛebdelwaḥed ḤENNU
Tḥajit-a iɛawed-ayi-tt Baba (Ilul aseggʷas n 1936)

Timaynutin

Ɛebdelwaḥid
Ɛebdelwaḥid
Abdelouahid Hennu

Fser-itt