33.1 C
Nador
Ssebt 13 Yulyu 2024

Zi min izemmem Biarnay: Hell Lbab a ḥajra

Idjen ɣer-s agla, uma-s wer ɣer-s cra, iruḥ issek illi-s ɣer uma-s, inna-as: ay dd-tesqaded min ɣa nemmunsu! Tecwa-s tameṭṭut n ɛemmi-s, teccur-as taɣrirt zeg yeɣsan. Mi ten-ɣ-teksi yemma-s tufi-ten d iɣsan. Lexdenni ikker baba-s inna-as: la buya ḥanini, ssekkeɣ illi, tewca-s tameṭṭut n ɛemmi-s iɣsan.

Ikker, iruḥ yeggur, yeggur, alami yiweḍ idjen n wemkan illa ɣer dinni, inna-as: ruḥ ɣer ruḥ ɣer iɛefriten, tlaɣid-ten, tinid-as: ḥell lbab a lḥejra! A dini tafed sebɛa n tibqyin, a dini tafed sebɛa n yeksan, a dini tafed sebɛa n yenni immuten, a dini tafed sebɛa n tiɛrac n lwiz, a dini tafed sebɛa n iɣerrafen. 

Inna-as: ad tedwed tajqimt tajqimt zeg uɣerraf, ad teksid talwiz talwizt, egg-it di ttcimir.

Iruḥ, iga amen inna-as, ireggʷeḥ ɣer wexxam mani ɣa yessers tatcimirt, yufa-tettcur zi lwiz. Iruḥ inna-as i yelli-s: ruḥ a yelli, awi-dd lmudd x ɛemmi-m! truḥ tiwi-dd lmudd x ɛemmi-s, tegga-as di-s tamment a mi ɣa tɛbber, netta iɛebber di-s lwiz, uma-s ay dis yufa lwiz, inna-as: mani t-yufa? 

Iruḥ ɣer-s uma-s inna-s: mani tufid lwiz-u? inna-s: tfaqed d necc i t-yufin! Inna-s: ad raḥeɣ ad dd-awiɣ am dd-yiwi uma!

Iruḥ ad yawed amkan-nni, inna-s: Ḥell lbnab a ḥajra!

Terẓem-as tewwart, yudef qaɛ, yufa-tent dini qaɛ, icca tib eqyin-nni qaɛ, Iswa iɣerrafen-nni n waman qaɛ, iksi-dd lwiz-nni, ibda iqqar, ɣleɣ lbab a ḥejra! Teqqen tewwart. 

Itsella i wamẓiw berra, iruḥ iḥuf jer in-immuten. Yudef-dd wamẓiw inna-as: Rriḥet n bnadem hna! Iṭṭef tayersa issiḥma-tt, igga-tt di tmessi a lami teḥma, ibda itteqqed inni yemmuten, a lami d yiweḍ netta ikker-dd ɣer-s, inna-as: 

A Sidi! Wer yi-neqq, ad ak-ssekneɣ inni ɣer-k dd yusin!

Ikker, igga amẓiw-nni di teɣrar alami d issiweḍ i wexxam umas, ijja-ten dini, iruḥ uma-s inna-as, ad xemmeɣ min d id-yiwi uma! Ihedda tiɣriri, inna-s wemẓwiw: Rged ula ma ɛad? Inna-as: netta uma yiwi-dd amẓwien ayi-ccen! 

Iruḥ iɣza ijj n uzerdab, igga-as di-s timessi, alami yeḥḥma. Ikker iksi amẓiwen-nni, inḍer-iten i din, deg uceɛɛal-nni, inɣa-ten.

Yusa-dd uma-s iɛawed-as, inna-as: maɣer teggid-ayi ammu? 

Inna-as: Lḥafer ya lḥeffar, la ma teɛref, lli ṭṭiḥ fih! Kkiɣ-dd iɣẓer iɣẓer, ufiɣ din tabriurt, cekkk teccid lxir, necc wer cciɣ cra!

Tɛawed-itt di Gulard, ɣuct 1908, Ij n temɣart qqaren-as "Mennana bent Mmuḥ,
Izemmem-itt S.Biarnay “Étude sur les dialectes berbères du Rif: lexique, textes et notes de phonétique” 1917.Tafart 319. Yessufeɣ-itt-idd, iɛawed-as tira: Majid Aqelɛi

Timaynutin

Fser-itt