27.1 C
Nador
Ttlat 23 Yulyu 2024

Zeg Uεerwi ɣer Umejjaw

Deg unebdu n 2021, ikka‑dd xaf‑i ijj n umeddukel x uεerwi, inna‑yi: ass‑a akid‑i traḥed Amejjaw, tuɣa akid‑s xali‑s, i twalat tamezwarut i t‑zriɣ, aterras innumɣer.
Deg webrid issenta wemsawal jer‑aneɣ, iffeɣ‑ayi xali‑s nni ittedder di Hulanda.
Sseqsiɣ‑t x melmi yugur?
Inna‑yi: ugureɣ deg 1978.
Umi niweḍ ɣer Umejjaw, aked wemsawal d yiseqsan, inna‑yi:
Necc manis kkiɣ, wer tzemmrem ca ad ssin tekkem, issenta a dayi‑iεawed x tenfust‑nnes,
Inna‑yi: aqqa imun akid‑i yijj netta ssanita zeg Iεerwanen, muḥal ma ad yili tessned‑t, ittegg ula d netta tiqessisin, iccat tamja.
Uca necc ad as iniɣ: yak ma d Ḥmed ZZEYYANI?
Igga‑dd ɣari ijj n uneqleb zi lkursi n zzat d aṭebheḍ!
Inna‑yi: wah d netta!
Nniɣ‑as: sel‑dd a dak‑iniɣ ijj n yezli nnes:
“Tammurt‑inu, tammurt‑nnec, tammurt‑inu…
Di tmurt n lberrani qqaren tammurt‑nnec,
Di tmurt inu ttaciɣ d lberrani.”
Yezzar‑ayi yeḍra ɣer tmurt zi ṭṭumubil, ḍriɣ ḥuma a nkemmel mani niweḍ deg wawal,
Isarreḥ aɣil‑nnes, isscen‑ayi ɣer‑s,
Inna‑yi: teggid‑ayi ticarrawin s manaya dayi‑tennid.
Iεawed‑ayi x ZZEYYANI illa d ameddukel‑nnes, d mmis n tmurt‑nnes, itteεna‑as‑dd ula d ateεni.
Ɛawdeɣ‑as ula d necc x ZZEYYANI zeg uɣezdis n tira yura d min yenna, εawdeɣ as belli ɣer‑s trata n yedlisen:
-Ad ariɣ deg weẓru
-Talewliwt i mulay
-Iɣembab irezzun x wudem‑nsen deg wudem n waman

Halim El Madani
21 – Cutanbir – 2021

Timaynutin

Fser-itt