33.1 C
Nador
Ssebt 13 Yulyu 2024

Yuba n Teɣuzt d tcejjert-nnes i yugin a teɣmi

Di ddcar n Teɣzut; melmi mma yexleq ca n uḥenjir, tteẓẓun ijjen tcejjert di tebḥirt-nnes.

Ammu, melmi mma yemɣer uḥenjir-nni, tmeqqar akid-s tacejjert-nni. Zi tburjet n wexxam, ixezzer lebda dag-s Yuba.

Aked iseggusa ɛeddan, yukez Yuba ila din ca n ḥajet wer teggur ca mamec i das-ilaq.

Di tebḥirt i yellan aked uɣezdis, ittbeddal ukulur n tcejjura aked ubeddel n yimiren. Di tejrist, kessint tiseḍwin n tcejjura ddqbel n wedfel.

Di tfeswin, ɣemmyen ifitwan. Deg unebdu, ttlellacent-id tinewwacin timeẓẓyanin deg wammas n ca n tefray d tizegzawin, uca di tcerziwin, weṭṭent-id tefray-nni tiwraɣin x arrbiɛ n tbeḥḥar. Maca tenni nnes qaɛ wer d-tettegg amenni.

Teqqim tacejjart n Yuba tuzeɣ, teqquṭṭeḍ, asatur-nnes ahcic yegga am ijjen umursu ukeccuḍ i yettwaẓẓun deg ucal.

Ttuɣa Yuba ixeyyeq qbala, minzi di Teɣzut, imeddukal-nnes ttgernzen x-as, qqaren-as : “Iwa a Yuba, ilaq ad as-tesselsqed tiwriqin n lkettan x tseḍwin-ines!” Niɣ : “Di tcerziwin i d-yusin, ad ac-uceɣ ca n tewriqin werɣent, mmutent. Merra min ɣa tegged, a tent-tessresed ɣer uḍar n tcejjert-nnec!”, mɣar Tunaruz, tajjart-nnes tameẓẓyant, tenna-as: “Wer kessi bu s wemnus a Yuba, uca ad tesfuffi.”

Ijjen tefsut d jjdid teggur-d. Yuba wer yejji min wer yeggi. Yessu tacejjrt-nnes s leɣbar, yessawal akid-s, yettɣennaj-as, maca walu. Ijjen uxeyyeq d ameqqran i t-yuɣin.

Yeqqim ɣer wadday i tcejjert-nnes uca hrubbzent-as-d tiṭṭawin-nnes s imeṭṭawen. “Min din a Yuba? Ittesla ijjen ṣṣewt zɣer deffer-nnes. Tettrud?” Wer izmir ad yerr x Tunaruz.

Yuba iḍleqq i imeṭṭawen-nnes, ḥruṭṭfen-as-d x tgelluɣin-nnes ar mani i d-wwḍen ɣer tmurt. Tunaruz, tudes ɣer-s, tesseqsa-t: “Zemmreɣ akid-k ruɣ?” Di tseɛɛet, imeṭṭawen-nnes ssuren aked tmurt.

Tiwecca-nnes, ifaqq-d Yuba x iɣuyyan n tesmunt-nnes, Tunaruz. Tenna-as : “Teẓrid-tt?”

“Maca min yuqɛen?” I yenna s wemhafi amen i iyrreḍ pijama-nnes, imsizzel ɣer tebḥirt, yufa deg wemkan n umursu-nni n tcejjert-, icten nneɣni d tameqqrant s ca n tseḍwin sebḥent, knint, tiseḍwin-nni ttuɣa ɛlayen ad ḍḍuqqẓent.

Tunaruz, ttuɣa-tt din aked imeddukal-nnes. Iraḥ ɣer-s, “ɛafak, imeṭṭawen-nnem nefɛen tacejjert-a!” I das-yenna.

Thezz iɣellen-nnes, tenna-as: “neccin ixess-aneɣ a nili s tnayen ḥma ad tt-id-nesfaqq.” Uca s tnayen idsen, fus deg ufusn xezzren di tcejjrt-nni i isebḥen.

  • Yura-t: Stéphane Daniel

Timaynutin

C.Andic
C.Andic
Chahid Andich

Fser-itt