25.1 C
Nador
Lḥed 23 Yunyu 2024

Yelli-s n ujellid i yiwyen ajru

Iturjem-itt Ɛ. Ḥennu

Ḥajit majit seksu d tyaẓiḍt, mala tweḍḍer-aneɣ a tt-naf.
Deg yij n zzman, ttuɣa din ij n ujellid, ittɛic di teqseft-nnes aked temɣart-nnes d yelli-s. Yelli-s nni, ttuɣa treqq s waẓẓli, teqqar-as i tziri: hwa-dd niɣ a dd-alyeɣ.
Ij n wass, yexs baba-s a tt-yessefreḥ s yij n ukadu, yiwey-as-dd ij n tcamma n wureɣ.
Teḍwa yelli-s ɣer ujenna, tersa-dd ɣer tmurt s lefraḥet. Teffeɣ ɣer tbeḥḥar, tettirar s tcamma-nni n wureɣ i das-dd-yiwey baba-s, wer tuɣir i yij n tlegmamt ttuɣa-tt din zzat-s. Wer tuci alami i das-teḥdudder tcamma, tsur di lwesṭ n tlegmamt-nni.
Teqqim yelli-s n ujellid x tma n waman, tettru, tettnixsis, yuker-itt wul x tcamma-nnes i das-yewḍan g uɛebbuḍ n ulegmam.
Cwayt, uca a dd-yenḍew zzat-s ij n yqreqriw, ibedd-as ɣer iḍaren. Tenbeqfez, truḥ a das-taggʷej, maca netta yenna-s: wer tteggʷed, ini-yi min cem-yecqan? Mayemmi tettrud?
Tenba-s: ttruɣ x tcamma-inu i dayi yewḍan deg waman, wer zemmreɣ a tt-dd-kkseɣ.
Yenna-s uqerqriw-nni: yeffeɣ-icem wemnus, a dam-tt-dd-kkseɣ nnit, maca mala a dayi tawyed aki-m ɣer teqseft.
Tenna-s yelli-s n ujellid: wah, kkes-itt-dd waha, wer ittili ɣir lxir.
Yengez uqreqriw di lwesṭ n waman, yekkes-dd tcamma-nni, yerra-s-tt i yelli-s n ujellid. Ittraja a t-tendeh akid-s, maca nettat tugur qeɛ wer das-dd-terri lexber. Yuḥel ilaɣa-tt, walu. Tenna aked yexf-nnes : ayenni i dayi-yeqqimen, ɣir ajru-ya i yesseɣlilliten ul a t-kid-i awyeɣ!
Trewweḥ ɣer teqseft. Llilet llilet, amen ttmunsiwrn, slan i uqerqeb di tewwurt. Wami reẓmen, ufin d aqreqriw-nni, Yenna-s i ujellid aqa yelli-c tewca-yi awal, wer kid-i t-tkemmel.
Ajellid wer yerḍi, yenna-s i yelli-s: madam tewcid-as awal i wejru-ya, yeffuk a t-kid-s tkemmled.
Amenni nnit, yudef-d, yecca, yeswa… Yetter zeg yelli-s n ujellid a kid-s yeṭṭes di tassut-nnes. Txarres nettat, tenna aked yexf-nnes, a das-sebreɣ ij n wass, zi ssenni tiwecca ad yerzu manis ɣa yekk.
Yeffu-dd aqreqriw yekker zik, ittraja yelli-s n ujellid ad tekker. Wami dd-tfaq, yenna-s: lexxu a zeg-m ttreɣ ij n lḥajet d taneggarut, lexdenni mala texsed ad ugureɣ, ad ugureɣ.
Tenna-s s utebheḍ: Min teɛna?
Yenna-s: a dayi-tẓured zi tenyart.
Yelli-s n ujellid, yenqelɛ-as-dd wul, mamec ɣa tegg ad tader s uqemmum-nnes x tenyart n wejru yeḥruṭṭyen. Waxxa amenni, tɛebbeẓ x wul-nnes s uɣil, tẓur-it zi tenyart ḥuma a zeg-s tehna. Maca lexdenni, yemsar min ttuɣa wer tettriji. Yedwel wexxam-nni mani llan merra d ṭṭya d acemlal, wami dd-ɣa terr taynit, tufa arendad-nnes aqreqriw-nni yedwel d ij n uḥudri d musbiḥ, ireqq s waẓẓli. Tessusef deg yedmaren, wer tumin min yemsaren.
Lexdenni, yesɣim-itt ɣer tmurt, iɛawed-as min as-yemsaren. Yenna-s: necc d mmi-s n ujellid n yij n tmurt tiggʷej, tegga-yi yij n tseḥḥart timegga, terra-yi d ajru, wer zmireɣ ad dewleɣ mamec dayi-ttuɣa, illa mala tessudem-ayi ca n yelli-s ujellid zi tenyart. Lexxu yiwey-icem-dd rebbi, necc rriɣ-am-dd tcamma, necc terrid-ayi ɣer mamec ila lliɣ.
Tefreḥ yelli-s ujellid s tḥajit-a n uḥudri i yedḥan d aqreqriw.
Reclen jer-asen. Truḥ kid-s ɣer tmurt-nnes mani ɛicen d ijelliden.

Timaynutin

Ɛebdelwaḥid
Ɛebdelwaḥid
Abdelouahid Hennu

Fser-itt