26.1 C
Nador
Lexmis 30 Mayyu 2024

Ur illi d axeyyeq – Mimun Amsebrid

Ur illi d axeyyeq –
Qaɛ iwdan ttxeyyiqen !
Ur illi d amiri –
Tumert ɣer-s ibriden !
Ur illi d axarres –
Qaɛ iwdan ttxarrisen,
S nican niɣ s usefreɣ !

Ur illi d imezran –
Wi wur issitimen !?
Ur ɣar-i mayen ɣa yiniɣ
Iwdan ur tessinen !
Ur ɣar-i bu tebratin
Inu waha, ad tent-sskkeɣ !
Ad tent-ssiwḍeɣ i yiwdan
Ḥama ad asen-tcen !

Amacnaw marra iwdan
Ḍeḥḥceɣ, ttxeyyiqeɣ !
Amacnaw marra iwdan
Ttruɣ, ttirareɣ !
Ittiri day-i umnus,
D mezri, ssitimeɣ !

Ur illi d aya
Ur illi d ayin
I dayi-ijjin ad ariɣ !

Axeyyeq d uswingem
Taḍsa d imeṭṭawen
Inni mɣar d taɣrawin
Tteggeɣ-tent i wawalen –
Awalen n yimma
Ḥama ur ttwiḍḍiren
Inni d tiracciwin
Teṭṭfeɣ day-sent tawalin
Niɣ nitni d ifilan –
Tidmamin d awalen,
Tteggeɣ zzay-sen tisddiyin
Ḥuma ur ttnewwicen,
Ad qqimen munen
Di mayen d igguren.

Yemma tessiwḍ-ayi-ten-d s yiles,
Nec di tira ad ten-ssmuneɣ.
D tira i ten ɣa iḥḍan
Ur ttwattun, ur ttudrusen.
D tira i ɣa isseknen
Aẓli i day-sen illan ;
Awarni umi tuɣa
Tcuni-nsen deg izlan.
Ad adfen deg iḍ-a
ur ttɣimin n yiḍnnaṭ.

Ar xseɣ ad ggeɣ
Amen ggin imezwura :
Ssiwlen s wawal-nsen,
Urin deg inniḍen !
Reḍlen aɣanib-nsen
I yilsawen n yinniḍen.
Day-sen i xerrsen, day-sen i yucan.
Kkin wussan, usin-d wussan
Ttwacarent tira-nsen :
Ittwacar uxarres
Ittwacar usitem.
Ttwattun ayt bab nsen
Niɣ dewlen d inniḍen !
Jjin-aneɣ d iyujilen
Ur nessin wi neɣ-yilan.
Tteqqnen-aneɣ ɣar yina
Tteqqnen-anɣ ɣar yinin.

Tira-inu d tiyujilin,
Maca ad msarawent !
Tira inu d timeẓẓyanin,
Maca ad mɣarent.

Mimun Amsebrid, 25/10/2002

Timaynutin

Fser-itt