19.1 C
Nador
Ssebt 13 Yebril 2024

Med Ziani, Asenti d “Surif”, Asitem d “tazzla”!

A nazzel s leḥfa, atiɣ slin‑as aṭṭas n yewdan s tnixt n Med Ziani mani t‑yirar s tguitar d Violin ktar zi 8 n iseggus‑a zegwami. Aɣennij‑a yeẓẓu di tbibliyutikt n Med Ziani, ittedwal umezruy‑nnes ɣer 2006. Maca lxedmet n ttwala, tiẓiḍ aṭṭas.

Tala: wwwhttp://www.medziani.net/.Medziani.net

A nazzer s leḥfa, ad zzag‑s tnewwar tbiblyutikt n tmuzikt tarifiyt. Maɣa? Minzi Ziyani yettwassen di lexdayem‑nnes qaɛ, itteg ijt n tmuzikt d tamaynut, yettirar iklusa d jdid s tmaziɣt, bla ɛad mani yessakkʷaḍ tmaziɣt ɣer umaḍa xminni i kid‑s itessur ca n yiles nniḍen.

Iwaren n uɣennij d ijt n tmaziɣt i nessawal aked wayawya, tesshel, maca teccur s tfelsaft.
“Ɣer‑i tamurt , lalla‑s n tmura, nec d ayetma nettawa deg‑s di lehna”
“Ɣer‑i tamurt n wayya ralla buya”
Artista Ziani ibedda s ij n ucenneɛ yemɣer s tmurt‑nneɣ, tcuni d waẓẓri‑nnes, tḍeffar‑it tmusiqt tersa, tettawi amesli ad yurja lalla‑s n tmura. d wallun yetẓenẓin ak tnixt n Med ziani ig issnen ad dag‑s yessili ad yessḍer am ca n temja.
“am tziri ṭya‑ines yetnewwer”

Ssin tudef‑dd temja, a daneɣ tawi mani wer nxes, talles id rsan x lalla‑s n tmura, d min x‑aneɣ ittekken zi manis wer nuki.
“ssuɛlan xa‑neɣ leḥyuḍ n usennan yetcukka …”
Tcuni, tẓuri, tamja, allun, misirya, tamara, anɛaq… Arif mala yɣennej, ad iɣennej aɣennij‑a ad xa‑s ceḍḥen tarwa‑nnes s leḥfa, d lferḥ, x llɣa izi yetkmmal uɣennij!

A nazzel s leḥfa d asitem n marra wenni umi kkin isennanen nni i ẓẓun di Arif deg iḍarn, yeksi kid‑s Arif‑nnes uca yetleɛ, di tmura n midden, ad yeksi ajjuyen n useḥqar, d tamara, d leɣben n tmurt‑nnes. Asitem a nedwel ij n wass ɣer tmurt‑nneɣ d tirellit, sfan‑as iɣeẓran, lellcent‑as ddmani. a necḍeḥ a nirar … s leḥfa!

Ziani bzzaf wer neẓri jjdid‑nnes, maca zeg ij n uɣeẓḍis, netta lebda yxeddem, d ameɣnas, d artista, ixeddem tmusiqt tedder di Festivals mɣern, aked artistat zi mkul tamurt. ttwalat‑a yedwel‑dd s uɣennij n “a naẓẓel s leḥfa” maca qa cenna. aɣennij dag‑s jjehd n iseggusa n lxedmet. Yettwasejjel di studio n OMC di Madrid, d ijt n lxedmet akd artistat mɣern zi Madrid.

Tala: Medziani.net

Lxedmet am ta, ad tekk zi Med Ziani, ad zzag‑s dd‑yeffeɣ mana kṭer, Artista ykessin amnus i tmurt mani yexleq yegma, amnus i ymenneɛraq, i trelli n yewdan mani ma llan. d legnus marra. di Road to Rifland (Abrid ɣer Arif), i yeccuren s uɣuwweɣ x tseqqar n yewdan di Arif d dduniyt amen tekmel. Niɣ beddu yellan d tasedma n “Sorif”, d wenni d ddsas imettnen i xef temmers tcuni n Med Ziani. Iɣennijen iɣewwaɣen, x llɣa d ameḍlan. d tagrawal i daneɣ ɣa yessemquddan aked umaḍal.

A naẓẓel s leḥfa, ad tafem di Youtube s ubidyu dag‑s awalen n uɣennij urin.
ad tafem ɛawed di Plattforms n Tmuzikt marra ( Itunes,Youtube,Spotify…)
Mamek ɣa‑tafem amaynu n Med Ziani:
Facebook
Instagram
Youtube
Asit

Timaynutin

Aqelɛi
Aqelɛi
Abdelmajid Akalai

Fser-itt