20.1 C
Nador
Lexmis 30 Mayyu 2024

« Tiḥuja d Timaziɣin zi temnaḍt n Arrif » d adlis d amaynu n Yusef Tufiq.

Iffeɣ-d ij n udlis d amaynu isem-nnes « Tiḥuja d Timaziɣin zi temnaḍt n Arrif », tiḥuja-ya ismun-itent, isturjem-itent, issnekd-itent umrezzu deg usinag ageldan n tussna Tmaziɣt (Ircam) Yusef Tufiq. Adlis-a wa dag-s rebɛa uɛecrin n tḥajit, kul tḥajit d man-tt marka-nnes.

Amari yeqqar x tḥuja-ya i yesmun « …[tiḥuja-ya] sliɣ-asent lami dayi-ttuɣa d ameẓẓyan, uca xseɣ a tent-smuneɣ umi meɣreɣ, minzi axmi dasen-nettesla nettaca s yiman-nneɣ ittlaɣa-aneɣ ɣer deffer i wakuden d tsuta ».

Timaynutin

Fser-itt