22.1 C
Nador
Lḥed 23 Yunyu 2024

Tefreɣ tfeqqust!

Nesseɣlay ibriden, igran ttazzlen awarn-aneɣ, ṭṭumubin-nneɣ tettazzel tettebbar ibriden, teswaẓẓaḍ ɣer yebriden nniḍen… Ibriden d imurar, nemxarwaḍ deg-sen, mxerwaḍen deg-neɣ…

Temẓi-nneɣ i ttuɣa yeqqimen x tnebdat, tdardeb-dd x tbadut, yessḍew-itt usemmiḍ n wussan d taɛejjajt x tdekkʷanin i di yeẓẓu yimal d isekkilen, uran x wudem n tisit!…

Wer nzemmer a nesfed taɛejjajt ḥuma a nexzar tifras-nneɣ di tisit! Minzi nseffeḍ kid-s udem n temẓi i daneɣ-yerbun, d aktay n tudert yeswaẓẓaḍ zeg-s wazzɣat-nneɣ ɣer lexxu, ḥuma ad yeɛdu ɣer yimal…

iɣezran n uxemmem kessin-aneɣ ɣer tuɣbayt n tɛenkraf i tettedder tmurt-a, mani i daneɣ-dd-yewḍa uzellif. Ggin tamunit n izinzaren x weɣrum n tzizwa! Sexnunnsen tamment aked leɛfen. Neccin nttetter anẓar ḥuma wer tettiẓeɣ tala… Ḥuma a neẓẓu nnqali di tdekkʷanin ineqcen… Maca nitni ttamren-dd x-aneɣ ilfan d yiṭan ad herwḍen tibeḥḥar, ad srwyen aman yizdigen…

Ttuɣa-neɣ nehna, lami ttuɣa ntteṭṭes s hellararu d tḥuja n tyemmatin… lami ttuɣa nttedder s min neɛna d mamek nella… Lexxu tudef-aneɣ-dd tzura, tettecc tmunit-nneɣ, yewta usiwan deg uxarres-nneɣ… Rrbu-nsen yiweḍ ad yessefsi taykit s taryazt… iwḍen ad ɣeḍlen tifray x wurtu maḥend a neqqim bla tili…

Neccin nettemsazzal am imareddiwen di tenda i wer ɣer yelli lɛunsar… Min ɣa tekk tfukt tessaẓaɣ aman, d buḥbel-nneɣ iqeṭṭa. Yessunnuḍ-aneɣ wakud aked tɣufit… Nettexnunnus aked wussan ireẓgen, nettraja yak ma wer tetteggar tfukt x taggut i daneɣ-ijeyyfen.

Maca… Min ɣa tekk trifit wer teɣriy, min ɣa tekk ɛad tettaru, ɛad taryazt wer temmut…, Ɛad timessi ur texsiy… Ɛad asirem yedder…

Ɣer ɛawed: Sidi Malek

Timaynutin

Ɛebdelwaḥid
Ɛebdelwaḥid
Abdelouahid Hennu

Fser-itt