20.1 C
Nador
Lexmis 30 Mayyu 2024

Tayaẓiḍt d tmellalin n wureɣ

Ḥajit majit, seksu d tyaẓiḍt, mala tweḍḍer-aneɣ a tt-naf.

Yekker deg yij n zzman yeɛdu, ttuɣa din ij uwessar d twessart, ttɛicen illa tnayen idsen deg yij n texxamt. Ttuɣa wer ɣer-sen walu, wer ɛlimen walu, illa ij n tyaẓiḍt, tettarew-asen-dd ij n tmellalt kul ass, uca ayenni i zi ttɛicen. Beṭṭan tamellalt-nni azgen i ḥedd, uca ad rajan ar tiwecca-nes, a dasen-dd-tarew tamellalt nniḍen, a tt-bḍan ɛawed.

Ijj n wass, amen i das-tetticc temɣart-nni tawessart leɛlef i tyaẓiḍt-nni, tneqb-itt zeg ufus. Uca tekɛa, tudef ɣer uwessar, tesɣuyy x-as, tenna-s: “wer da mɣar ad tekkred ad tezzenzed tyaẓiḍt-a lexxu, awi-dd zag-s ca n lḥajet a tt-necc, aqa necc melleɣ tudert-a, ula d leɛlef ɛlayen yeqḍa, wer daneɣ-yeqqim walu, wer ɣer-neɣ min ɣa-tecc”.

Wer yeqbil uwessar min yesla zi twessart, yenna-s: “Ejj x-am tayaẓiḍt, aqa meɛlik walli d nettat ili melmi i daneɣ-yenɣa laẓ!”

Leɛlef ɛlayen yeqḍa. Yuza lḥal ɣer twessart, maca walli min ɣa tegg.

Ijj n wass, tekker zik ḥuma ad txemm tayaẓiḍt-nnes ma turu ḥuma a dd-teksi min ɣa ccen, maca twalat-a tettebheḍ! tufa tayaẓiḍt teḥbeḍ x tmellalt n wureɣ!

Teksi s tɣuyyit, teḍwa ɣer ujenna s lefraḥet, tudef amenni x wergaz-nnes. umi i dd-ɣa-yexzer, yufa ɣer-s tamellalt n wureɣ jer ifassen.

Yennexḍef lexdenni uwessar, iruḥ yezzenz-itt, yesɣa-dd zi mkul macca, alami wer das-iceṭṭ walu zi tenɛacin. Ɣebban ass-nni, kksen leɣben. Tenna-s twessart: iwa umi wer tejjid walu zi ttmenyat n tmellalt, min ɣa necc tiwecca.

Yerra x-as, yenna-s: tiwecca s webrid-nnes, ataɣ ɛawed a dd-tarew tyaẓiḍt ca n tmellalt n wureɣ.

Tiwecca-nnes, tekker twessart ad txemm tyaẓiḍt min turew, tufa din ɛawed tamellalt n wureɣ. Teɛlef ggur tettazzel ɛawed ɣer wergaz-nnes, tessken-as-tt. Yenna-s: awi-dd ad raḥeɣ a dd-sewwqeɣ!

Maca twalat-a tugi! tenna-s: D nnubet-inu lexxu, d necc i tt-ɣa-yezzenzen, ad xzareɣ min zag-s dd-ɣa-sɣeɣ.

Amenni nnit, truḥ twessart, tezzenz tamellalt n wureɣ, tiwey-dd mɣar zzwaq n taddart; ha titeswirin, ha iqedduḥen n nnwar, ha leqcuɛ… alami teqḍa ttmenyat-nni mɣar di manayenni.

Tameddit-nni, yewta wenẓar mseqqem. Teggʷed twessart x tyaẓiḍt, truḥ tessidef-itt-dd ɣer wexxam, teṭṭes akid-sen. Sebren cwayt, uca tebda tettuddum x-asen tẓeqqa. Yenna-s uwessar; wer da mɣar a neɛdel taẓeqqa-ya zi tiwecca qbel ma a x-aneɣ dd-tewḍa. Txemmem twessart uca tenna-s: Wer ɣer-k min ɣa tinid, aqqa-yi ɣir ɛeddleɣ-ac ixerbal-a uca ttḥuzeɣ. Necc txess-ayi taddart d jjdid, a deg-s berrɛeɣ mamec xseɣ!

Yettebheḍ uwessar, iseqsa-tt: manis dd-ɣa-nessekk taddart-a, neccin aqa nettraja ɣer uɛeddis n tyaẓiḍt, mala wer dd-turiw wer nettett!

Tenna-s: maɣar wer tessined? Tyaẓiḍt-a i dd-itturwen timellalin n wureɣ, ataɣ aɛeddis-nnes yeccur s wureɣ! a tt-nneɣ, a zeg-s dd-nekkes ureɣ i zi ɣa neɣ taddart.

Umi ɣa ɣersen i tyaẓiḍt-nni, ufin-tt am tyaẓiḍin merra, uca qqimen wer ufin ula d tamellalt a tt-bḍan jer-asen amen ttuɣa tteggen qbel.

Nekka-dd ssa d ssiha, wer daneɣ-iseḥḥ ca, tseḥḥ-aneɣ ij n tleqquzt n weɣrum, a tt-nebḍa jer-aneɣ.

Timaynutin

Ɛebdelwaḥid
Ɛebdelwaḥid
Abdelouahid Hennu

Fser-itt